Informatika

V tomto předmětu nejen rozvíjíme technické dovednosti, ale také budujeme základy pro chápání digitálního světa. Umožňujeme žákům rozvinout informatické myšlení, včetně abstrakce, algoritmického myšlení a systematického přístupu k řešení problémů.

Co můžete očekávat:

  • Praktické dovednosti: Žáci se učí tvořivě využívat informační a komunikační technologie, pracovat s informačními zdroji a aplikacemi. Naučí se, jak fungují digitální zařízení a jak jsou v nich reprezentována data různých typů.

  • Tvořivost a Iniciativa: Informatika tvoří platformu pro tvořivost, seberealizaci a týmovou spolupráci. Motivuje k tvorbě individuálních i skupinových projektů a zvyšuje smysl pro inovativnost.

  • Digitální gramotnost: Kromě hlavního cíle, kterým je rozvoj informatického myšlení, přirozeně velkou měrou přispíváme k rozvoji digitální gramotnosti žáků. Žáci se učí efektivně zpracovávat informace, respektovat právní a etické zásady a aplikovat digitální technologie, což je klíčový dovednostní prvek pro 21. století.

  • Výuka a časová dotace předmětu: Informatika je začleněna do našeho učebního plánu v prvním až čtvrtém ročníku osmiletého studia v jednohodinové týdenní dotaci, dále pak v pátém a šestém ročníku (ve čtyřletém studiu je to v odpovídajícím prvním a druhém ročníku) s dvouhodinovou dotací týdně. Pro zájemce o programování digitálních technologií máme také volitelný seminář.

V naší moderně vybavené učebně vám poskytujeme prostor pro praktickou práci a experimentování. Každý žák má přístup k počítači, což umožňuje osobní zapojení do výuky.

Vybavení ICT ve škole

K dispozici máme tři speciální počítačové učebny. V ostatních učebnách školy je vždy samostatný počítač s projektorem a připojením k Internetu. V šesti odborných učebnách je také interaktivní projekce.

Počítačová síť je dostupná ze všech kabinetů ve škole. Samozřejmostí je připojení školy k Internetu. Připojeni jsme pomocí pevného rádiového okruhu rychlostí 1000 Mb/s firmou Speednet, s.r.o.

Vybavení počítačových učeben

Dvě učebny, každá se 17 počítačovými pracovišti pro žáky, slouží především pro výuku předmětů informatika, technika administrativy a pro seminář programování. Třetí učebna poskytuje rozmístěním a podobou stolů 34 pracovních míst s 34 počítači pro žáky. Tím umožňuje využití učebny i pro běžné předměty, kde se třídy žáků nedělí do skupin. Všechny tři učebny jsou vybaveny čalouněnými kolečkovými židlemi. Pro potřeby prezentací jsou ve všech učebnách k dispozici projektory.

V počítačových učebnách platí Řád učebny IVT.

Pro žáky a zaměstnance je v prostorách školy dostupné bezdrátové připojení (WiFi) i pomocí vlastních mobilních zařízení. Její využívání se řídí Provozním řádem sítě WiFi.

Informace o semináři

Volitelný seminář programování si žáci mohou zvolit ve 3. a 4. ročníku čtyřletého studia (resp. 7. a 8. ročníku osmiletého studia). Ve 3. ročníku je v semináři pozornost věnována především rozvoji algoritmického myšlení prostřednictvím různých programovacích prostředí a prostředků, včetně robotických pomůcek a stavebnic. Ve 4. ročníku se na získané znalosti a dovednosti navazuje výukou programování v konkrétním vyšším programovacím jazyce (Python). Zároveň se věnuje pozornost opakování a prohlubování informací k tématům potřebným pro maturitní zkoušku.

Témata k maturitní zkoušce

U profilové maturitní zkoušky byla od zavedení státních maturit zvolena forma písemné práce. Otázky jsou sestaveny tak, aby větší části pokrývaly témata z algoritmů a programování ve vyšším programovacím jazyce a ve zbylé části témata související s kódováním, uchováváním a zpracováváním dat a digitálními technologiemi.

ico_pdf.gif Tematické celky učiva k maturitní zkoušce z programování.

Další informace

Kabinet Informatiky zajišťuje (prostřednictvím správce sítě) správu technického vybavení školy, školní LAN a její připojení k Internetu, správu poštovního serveru a uživatelských účtů, realizaci a provoz oficiálních webových stránek školy.

Správce sítě - Mgr. Ondřej Černý - kontakt v záležitostech provozu ICT ve škole: admin@gym-ul.cz.

Elektronická podpora výuky

Pro podporu výuky, poskytování rozšiřujících materiálů i odevzdávání vypracovaných zadání jsme se v naší škole postupně sjednotili na patformě aplikace Google Učebna (Classroom), která je využívána pro všechny předměty i případnou distanční formu výuku.

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies