Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Na základě vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou zveřejňuji informace k organizaci maturitní zkoušky v letošním školním roce.

Maturitní zkouška je rozdělena na dvě části – společnou a profilovou.

Ve společné části se žáci přihlašují ke 2 povinným zkouškám. Všichni žáci konají povinně zkoušku z českého jazyka a literatury. V rámci druhé povinné zkoušky mohou volit mezi zkouškou z cizího jazyka, nebo matematiky.

Zkoušky společné části se konají formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti, žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku. Tyto testy jsou zadávány centrálně na všech školách.

Profilová část, která se skládá jednak ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka (každá má dvě části konané formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí) a jednak také z dalších 2 povinných profilových zkoušek.

Nad rámec povinných zkoušek si žáci mohou zvolit v každé části 2 nepovinné zkoušky, ve společné části se kromě zkoušek, které si žák nezvolí jako povinné zkoušky, jedná také o zkoušku matematika rozšiřující. Výsledky žáka z nepovinných zkoušek nemají vliv na celkový výsledek maturitní zkoušky – žák uspěje u maturitní zkoušky, pokud úspěšně vykoná všechny povinné zkoušky společné a profilové části.

Model maturitní zkoušky je uveden v následující tabulce:

Maturitní zkouška Povinné zkoušky Nepovinné zkoušky (žák může zvolit max. 2 zkoušky)
Společná část
 • český jazyk a literatura (DT)
 • cizí jazyk (DT), nebo matematika (DT)
 • cizí jazyk
 • matematika
 • matematika rozšiřující
Profilová část
 • český jazyk a literatura (PP + ÚZ)
 • cizí jazyk, pokud si žák tento cizí jazyk zvolil ve společné části (PP + ÚZ)
 • 2 profilové zkoušky (PZ)
další profilové zkoušky z nabídky stanovené ředitelem školy (pokud si žák ve společné části zvolí cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části)
DT - didaktický test * PP - písemná práce * PZ - písemná zkouška * ÚZ - ústní zkouška

Společná část

Společná část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury a druhé zkoušky z cizího jazyka nebo matematiky. Tyto zkoušky se konají formou centrálně zadávaného didaktického testu. Žák se může dále přihlásit až ke dvěma nepovinným zkouškám, a to z cizího jazyka, který si nezvolil jako povinnou zkoušku, matematiky nebo matematiky rozšiřující. Zkoušku z cizího jazyka lze na naší škole konat z následující nabídky cizích jazyků:

 • anglický jazyk
 • německý jazyk

Žák může písemně na předepsaném formuláři požádat do 31. 3. 2024 ředitele školy o nahrazení 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka (ústní a písemná část) uznávanou mezinárodní jazykovou zkouškou (FCE, DSD). Ředitel školy uznává nahrazení jedné povinné profilové zkoušky z cizího jazyka pouze v případě, že žák koná v profilové části 4 povinné zkoušky (pokud si tedy žák ve společné části vybere matematiku, nesplní toto kritérium vyplývající ze zákona).

Seznam zkoušek akceptovaných ředitelem školy a uznaných MŠMT.

Pokud žák neuspěje u povinné zkoušky společné části (nebo mu nebyla ředitelem školy uznána omluva, příp. byl ze zkoušky vyloučen), může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. Neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky společné části se neopravují.

Didaktické testy se budou konat v období od 2. května 2024 do 7. května 2024. Časový rozvrh konání zkoušek stanoví MŠMT nejpozději do 15. ledna 2024.

Profilová část

Profilová část se skládá ze zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, ze zkoušky z tohoto cizího jazyka, a z dalších 2 povinných zkoušek. Každý žák má rovněž možnost konat až 2 nepovinné profilové zkoušky.

Profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka mají dvě části, které se konají vždy formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Podrobnosti jsou uvedeny v dokumentu Způsob a kritéria hodnocení maturitní zkoušky 2024.

Skladba a forma dalších profilových zkoušek vychází z profilu daného oboru vzdělávání. Tyto profilové zkoušky se konají formou písemné zkoušky. Úlohy písemné zkoušky jsou zadávány na předtištěném školním formuláři, do něhož žáci zaznamenávají odpovědi. Nabídku povinných i nepovinných zkoušek stavuji podle školního vzdělávacího programu následovně:

Obor vzdělání Povinné zkoušky Nepovinné zkoušky
písemná zkouška
(max. 2 zkoušky)
1. zkouška
praktická zkouška
2. zkouška
písemná zkouška
Aplikovaná chemie Laboratorní cvičení a analytická chemie Aplikovaná chemie
 • Chemie
 • Chemická technologie
 • Základy společenských věd
 • Analytická chamie
 • Biologie
Veřejnosprávní činnost Aplikovaná veřejná správa Veřejná správa nebo Ekonomika
 • Veřejná správa
 • Právo
 • Ekonomika
 • Základy společenských věd
 • Zeměpis
Omezující podmínka: Žák si nemůže zvolit stejný předmět pro povinnou a nepovinnou zkoušku.

 

Obor vzdělání Povinné zkoušky Nepovinné zkoušky
písemná zkouška
(max. 2 zkoušky)
1. zkouška
písemná zkouška
2. zkouška
písemná zkouška
Gymnázium
(čtyřleté, osmileté)
 • anglický jazyk
 • biologie
 • dějepis
 • fyzika
 • hudební výchova
 • chemie
 • programování
 • matematika
 • německý jazyk
 • základy společenských věd
 • výtvarná výchova
 • zeměpis
 • anglický jazyk
 • biologie
 • dějepis
 • fyzika
 • hudební výchova
 • chemie
 • programování
 • matematika
 • německý jazyk
 • základy společenských věd
 • výtvarná výchova
 • zeměpis
Omezující podmínky:
 1. Žák si nemůže zvolit stejný cizí jazyk, jaký si zvolil ve společné části.
 2. Pokud si žák zvolil matematiku ve společné části, nemůže si ji zvolit v profilové části.
 3. Pokud si žák vybere hudební výchovu, nemůže si již vybrat výtvarnou výchovu a naopak.

Harmonogram maturitní zkoušky

Praktické zkoušky se budou konat v období od 3. dubna 2024 do 5. dubna 2024.

Písemné práce se budou konat 10. dubna 2024 (ČJL) a 11. dubna 2024 (CJ).

Didaktické testy se budou konat v období od 2. května 2024 do 7. května 2024.

Písemné zkoušky se budou konat v období od 9. května 2024 do 10. května 2024.

Ústí zkoušky se budou konat v období od 20. května 2024 do 24. května 2024.

Časový rozvrh bude stanoven po ukončení klasifikace ve 2. pololetí školního roku.

Podzimní zkušební období bude probíhat od 2. září do 13. září 2024.

Přihlašování k maturitní zkoušce

Žáci maturitních ročníků obdrží od svých třídních učitelů v průběhu listopadu přihlášku k MZ. Ta bude obsahovat předvyplněné osobní údaje žáka. Žák odevzdá překontrolovanou přihlášku spolu s vybranými maturitními předměty nejpozději do 1. prosince 2023. Po kontrole přihlášky ředitelem školy žáci obdrží kontrolní Výpis přihlášky k maturitní zkoušce, který si ponechávají jako potvrzení o přihlášení k maturitní zkoušce. Pro podzimní termín se přihlášky podávají do 23. června 2024.

Další informace

K ústní maturitní zkoušce z českého jazyka žák předává svému vyučujícímu na předepsaném formuláři nejpozději do 31. března 2024 Seznam literárních děl. Ten musí obsahovat 20 děl uvedených ve Školním seznamu literárních děl a splňovat kritéria pro výběr těchto děl - Přehled doporučené literatury - Kánon školní četby.

Varianty výběru předmětů k MZ.

Oficiální informace o maturitní zkoušce naleznete na https://maturita.cermat.cz/.

Ing. Mgr. Michal Šidák, MBA, v. r.
ředitel školy


Zveřejněno 1. 9. 2023

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies