Čtyřleté gymnázium

Představení oboru 79 - 41 - K / 41 - čtyřleté gymnázium

Pro ty, kteří by v budoucnu chtěli dále studovat na některé vysoké škole, chtějí se dobře naučit dva cizí jazyky (případně mít možnost přímo na naší škole složit některou z mezinárodních jazykových zkoušek), dobře komunikovat, zvládnout práci s ICT a rozvíjet informatické myšlení a získat všeobecný rozhled.

Absolvent:

 • má široké všeobecné vzdělání a je připraven na další studium;
 • umí formulovat své názory a postoje;
 • umí využívat zdroje informací, hodnotit je a efektivně je užívat;
 • umí komunikovat v jednom cizím jazyce na úrovni B2 a v dalším cizím jazyce na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • umí aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické, biologické a ekologické zákonitosti při řešení úloh a teoretických i praktických problémů;
 • umí využívat pro praktické účely a další vzdělávání široké znalosti lingvistiky, humanitních, technických a přírodovědných oborů;
 • zná a podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury;
 • je schopen pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívat ve vzdělávání i v běžném životě;
 • jedná v souladu s principy udržitelného života v místním i globálním pohledu;
 • umí ovládat různé způsoby učení se, organizovat vlastní učení;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • umí se adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky;
 • má základní přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení.

Gymnázium je ideální volbou pro ty z vás, kteří jsou pevně rozhodnuti pokračovat ve studiu na některé z vysokých škol. Poskytuje především široký všeobecný přehled a je tak vhodnou přípravou na vysokoškolské přijímací zkoušky a vyšší formu studia.

Jen velmi zřídka se stává, že žáci základních škol přesně vědí, jakému konkrétnímu oboru se budou chtít věnovat. I z tohoto důvodu je gymnázium dobrá volba. Poskytne vám dostatek času, abyste se mohli rozhodnout a dále se profilovat.

Gymnázium také nabízí různé semináře a přednášky nad rámec studia, které umožní studentům specializaci. Pokud bude mít zájem, nabízíme možnost přípravy a složení jazykových zkoušek z německého (DSD) a/nebo anglického jazyka (FCE).

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies