Osmileté gymnázium

Představení oboru 79 - 41 - K / 81 - osmileté gymnázium

Pro žáky z 5. tříd ZŠ.

Absolvent:

 • má široké všeobecné vzdělání a je připraven na další studium;
 • umí formulovat své názory a postoje;
 • umí využívat zdroje informací, hodnotit je a efektivně je užívat;
 • umí komunikovat v jednom cizím jazyce na úrovni B2 a v dalším cizím jazyce na úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
 • umí aplikovat základní matematické vztahy, fyzikální a chemické, biologické a ekologické zákonitosti při řešení úloh a teoretických i praktických problémů;
 • umí využívat pro praktické účely a další vzdělávání široké znalosti lingvistiky, humanitních, technických a přírodovědných oborů;
 • zná a podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury;
 • je schopen pracovat s prostředky ICT a efektivně je využívat ve vzdělávání i v běžném životě;
 • jedná v souladu s principy udržitelného života v místním i globálním pohledu;
 • umí ovládat různé způsoby učení se, organizovat vlastní učení;
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, uplatňovat varianty řešení, pracovat samostatně i v týmu;
 • umí se adaptovat se na měnící se sociální a ekonomické podmínky;
 • má základní přehled o možnostech uplatnění na trhu práce a o vztazích mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, zodpovědně rozhodovat o svém pracovním uplatnění, uvědomovat si význam celoživotního učení.

Po dokončení povinné školní docházky (tj. po prvních 4 letech osmiletého gymnázia) dále pokračujete ve studiu odpovídajícímu střední škole - čtyřletému gymnáziu. Bez dalších zkoušek či příjimaček. Pokud budete pak rozhodnuti pokračovat ve studiu na některé z vysokých škol, poskytne vám tento obor široký všeobecný přehled a tím vhodnou přípravu na vysokoškolské přijímací zkoušky a vyšší formy studia.

Tento obor dále nabízí ve vyšších ročnících různé semináře a přednášky nad rámec studia, které umožní studentům specializaci. Pokud budete mít zájem, nabízíme možnost přípravy a složení jazykových zkoušek z německého (DSD) a/nebo anglického jazyka (FCE).

 

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies