Základy společenských věd (obory SOŠ)

Charakteristika

Ilustrace

Předmět základy společenských věd (dříve občanská nauka) má za úkol seznámit žáky se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života, také s psychologickými a etickými kontexty mezilidských vztahů.

Tento předmět je na naší škole pomocníkem dvakrát: chemickému oboru pomáhá v základech humanitních věd, pro obory veřejnosprávní a sociální pak rozšiřují převážně společenskovědní orientaci studia – žáci se seznámí se základy sociologie, politologie a filosofie. Poznatky pak uplatní především při přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Obecným cílem společenskovědního vzdělávání v odborném školství je připravit žáky na aktivní a odpovědný život v demokratické společnosti. Předmět kultivuje jejich historické vědomí a tím je učí hlouběji rozumět jejich současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat, jednat uvážlivě nejen ve vlastním zájmu, ale též pro veřejný prospěch a co nejvíce porozumět světu, ve kterém žijí.

Ve společenskovědní oblasti je kladen důraz na přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání. K této přípravě jsou potřeba vybrané vědomostí a dovedností, současně se předmět snaží posilovat mediální gramotnost žáků. Žák se naučí používat získané znalosti v řešení problémů každodenního života, též se orientuje na obecné dovednosti, jako je interpretace mediálních výstupů, seznamuje se i s dovednostmi, které jsou důležité pro participaci občana na řízení společnosti a na společenském životě vůbec. Orientuje se ve společenském dění a v probíhajících společenských změnách.

Požadavky k udělení klasifikace: - aktivní účast v hodinách
- ústní a písemné zkoušení
- zpracování referátů na zadané téma
- rozbor aktuální politické události

Vyučující

Vybavení

Ilustrace

Literatura:
Dudák: Občanská nauka pro střední odborné školy, SPN Praha 2003
Adamová, Dvořák: Základy filozofie, etiky, Fortuna 1998
Měšťánek: Filozofie pro střední školy

Témata k maturitní zkoušce

Související stránky

Poslední úpravy: 01. 09. 2015
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster