Veřejná správa (SOŠ)

Charakteristika

Ilustrace

Předmět veřejná správa je součástí předmětů, v nichž se realizuje specializace studia. Cílem předmětu je v návaznosti na společenskovědní vzdělávání a na část obsahového okruhu Právo přiblížit žákům systém veřejné správy v ČR a vytvořit dovednosti a znalosti potřebné pro výkon správních činností.

Učivo prohlubuje právní vědomí žáků a učí je využívat získaných poznatků v oblasti veřejné správy tak, aby se absolvent uplatnil v rámci působnosti územních, ústředních nebo jiných orgánů státní správy a samosprávy jako referent státní správy nebo referent samosprávy, a mohl zajišťovat odborné činnosti nebo ucelené agendy, např. v oblasti hospodaření s majetkem obce, vedení evidencí podle závazně platných předpisů, vedení agend správních a samosprávných komisí, práce související s vystavováním úředních dokladů, s určováním, vyměřováním a vybíráním dávek a poplatků, se správním řízením apod. Zároveň mu získané ekonomické a právní vzdělání umožní uplatnit se i v občanském sektoru.

Těžiště výuky tvoří správní právo, které podrobně seznamuje s funkcí a organizací veřejné správy a působností jejich orgánů, a dále jednotlivá odvětví veřejné správy v ČR.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace Literatura, prezentační technika.

Informace o semináři

Předmět maturitní seminář z veřejné správy je určen pro žáky 3. ročníku. Zvolený předmět slouží žákům k procvičení učiva, které je součástí maturitní zkoušky. V dvouhodinové dotaci týdně si žáci prohlubují znalosti především v oblasti volebních systémů a voleb v ČR, organizaci ÚSC, působnosti ÚSC. V další části se věnují vybraným otázkám ze správního řízení a některých odvětvových správ.

Témata k maturitní zkoušce

Základy veřejné správy, její součásti, subjekty, orgány, základní organizační principy VES, formy realizace VES, profesionální etika zaměstnance ve veřejné správě, správní řád, ÚSC, odvětvové správy.

Další informace

Povinná literatura:

  • Ústava ČR a ústavní zákony Sagit nebo C. H. Beck
  • Správní řád Sagit nebo C. H. Beck
  • Obecní/krajské zřízení Sagit nebo C. H. Beck
  • Katastr nemovitostí Sagit nebo C. H. Beck

Doporučená literatura:

  • Další úplná znění právních předpisů dle pokynů vyučujících
  • Webové stránky ministerstva vnitra, MPSV, ČÚZK, PS P ČR...
Poslední úpravy: 05. 01. 2016
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster