Ekonomika (obory SOŠ)

Charakteristika

Ilustrace

Ekonomika

Předmět ekonomika se vyučuje ve všech studijních oborech SOŠ. Cílem předmětu je seznámit žáky se základními ekonomickými pojmy a vztahy tak, aby je mohli aplikovat na praktické životní situace.

Učivo napomáhá k tomu, aby žáci měli přehled o fungování tržní ekonomiky, aby chápali podstatu a účel státní regulace tržního hospodářství a aby si byli vědomi pozice národního hospodářství ČR v evropském a světovém kontextu.

Účetnictví

Předmět se vyučuje ve studijním oboru veřejnosprávní činnost. V průběhu studia předmětu žáci získají základní znalosti pro vedení účetnictví a daňové evidence. Účetnictví jako součást ekonomického vzdělání napomáhá k tomu, aby žáci pochopili význam evidence v národním hospodářství a aby si byli vědomi nutnosti ekonomického výkaznictví v podmínkách tržní ekonomiky.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace

Pro výuku jsou žáci vybaveni učebními materiály v elektronické podobě, které nejlépe korespondují s cíli stanovenými školním vzdělávacím plánem. Kromě této základní literatury mají žáci možnost rozšiřovat si své znalosti pomocí odborné literatury, která je jim k dispozici v kabinetech vyučujících. Významnou součástí výuky je práce s internetovými zdroji.

Pro výuku účetnictví jsou žáci vybaveni texty v elektronické podobě včetně dostatečného množství procvičovacích materiálů. Po zvládnutí stěžejních účetních návyků probíhá výuka v počítačových učebnách, kde je využíván účetní software MONEY S3.

Témata k maturitní zkoušce

Ekonomické pojmy (potřeby, statky, služby, výroba a výrobní činitelé, hospodářský proces); Národní hospodářství (struktura, výkonnost, hospodářská politika vlády); Tržní mechanismus; Podnikání a podniky; Neziskové organizace; Nezaměstnanost a inflace jako negativní jevy v tržním hospodářství; Odměňování zaměstnanců (mzda a plat); Zákonné sociální pojištění a zákonné zdravotní pojištění; Peníze (podstata a funkce peněz, měna, platební bilance státu); Bankovnictví (postavení ČNB v bankovní soustavě ČR, služby obchodních bank); Cenné papíry; Veřejné finance (jejich struktura a příčiny existence); Státní rozpočet; Místní rozpočty; Daňová teorie; Daňová soustava ČR (charakteristika jednotlivých daní); Mezinárodní ekonomická integrace s aplikací na Evropskou unii.

Význam účetnictví, právní regulace účetnictví; Struktura majetku podniku a jeho oceňování; Odpisy dlouhodobého majetku; Inventarizace majetku; Zákon o účetnictví; Účetní metodika – rozvaha, otevření účtů, druhy účtů, směrná účtová osnova, účtový rozvrh; Účetnictví podnikatelů – účtování v základních účetních okruzích (materiál, zboží, výrobky, dlouhodobý majetek, peněžní prostředky, mzdy, daně, vklady do podnikání, náklady, výnosy, rozdělení zisku); Účetní závěrka; Účetnictví neziskových organizací; Základy daňové evidence.

Související stránky

Poslední úpravy: 01. 09. 2015
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster