Český jazyk a literatura (obory SOŠ)

Charakteristika

Ilustrace

Jedná se o povinný maturitní předmět. Dvě třetiny předmětu z celkové hodinové dotace tvoří česká a světová literatura. Kromě systematického přehledu dějin literatury od nejstarších dob po současnost se výuka soustředí na práci s uměleckými i neuměleckými texty, tzn. vyhledávání informací, jejich zpracování a prezentace. V hodinách se žáci učí texty interpretovat, vyjadřovat na ně své názory a diskutovat o nich. Učí se literaturu vnímat v souvislostech kulturních a politických, dále pak v souvislosti s ostatními druhy umění, především s hudbou.

Výuka je pravidelně obohacována audio i videoukázkami vážícími se k probíraným tématům. Žáci soustavně sledují kulturní dění města, kraje i celé republiky. Literatura se nerealizuje pouze v lavicích; kulturu žáci poznávají i v praxi, a to prostřednictvím návštěv divadel, kin, besed apod. Mají dále možnost v rámci tzv. projektových dnů "zživotnit" si některá místa spjatá s literárními díly či zajímavými osobnostmi, a to přímo jejich návštěvou. K aktuálním otázkám kultury se žáci sami vyjadřují, konfrontují své názory s názory spolužáků i učitelů.

Zásadní je v předmětu literatury vlastní četba (viz kánon školních děl). Žáci jsou k četbě vedeni od prvního ročníku.

Při výuce jazyka dbáme na soustavné rozvíjení vyjadřovacích schopností, vedeme žáky k umění přesně formulovat své názory a myšlenky, věcně argumentovat a kultivujeme schopnost diskuse.

Opakujeme pravopis a vedeme žáky k rozvíjení stylistické obratnosti při ústním i písemném projevu.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace Knihovna, audiovizuální technika

Témata k maturitní zkoušce

Katalog požadavků k maturitní zkoušce a další informace najdete na www.novamaturita.cz.

Další informace

Školní seznam literárních děl k maturitní zkoušce

Související stránky

Poslední úpravy: 22. 03. 2016
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster