Chemické předměty (obory SOŠ)

Charakteristika

Ilustrace

Chemie - nespecializované obory SOŠ

Výuka chemie u oboru veřejnosprávní činnost se zaměřuje pouze na základní poznatky z oblasti obecné a organické chemie a biochemie. Výuka směřuje spíše k praktickému využití těchto poznatků. Žáci jsou vedeni k logickému myšlení.


Mezi chemické předměty pro obor aplikovaná chemie patří: CHE, LAB, CHT, ANC, CET a CHS.

Chemie - pro obor aplikovaná chemie

Výuka chemie je samozřejmě prioritní pro studijní obor aplikovaná chemie a je rozdělena do ročníků podle oborů chemie:
1. ročník - obecná a anorganická chemie
2. ročník - organická chemie
3. ročník - fyzikální chemie
4. ročník - biochemie

Žáci se seznamují se základními pojmy obecné, anorganické, organické fyzikální chemie a biochemie. Naučí se chápat principy chemických, fyzikálně–chemických a biochemických dějů a znát možnosti, jak ovlivnit jejich průběh.

Dokáží aplikovat získané informace při řešení různých výpočetních úloh. Naučí se samostatně pracovat s odbornou literaturou a využívat všechny dostupné moderní zdroje informací.

Chemická laboratorní cvičení

Chemická laboratorní cvičení doprovázejí teoretickou výuku chemie během celého studia oboru aplikovaná chemie v minimální hodinové dotaci 3 hodiny týdně. Žáci při výuce samostatně pracují ve školních laboratořích.

Během výuky se žáci naučí aplikovat základní principy, teorie, metody a pravidla při řešení pracovních činností. Seznámí se s principem a funkcí měřících a regulačních zařízení používaných v chemické laboratoři. Naučí se základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Získají návyky vedoucí k bezpečné práci s chemickými látkami. Naučí se samostatně obsluhovat laboratorní techniku.

Chemická technologie

Na základě znalostí chemie, chemických zákonů a principů jsou žáci seznamováni se skutečnými podmínkami, za kterých jednotlivé děje probíhají. Poznávají různé typy výrob a učí se orientovat ve výrobních schématech. U každé výroby jsou v maximální možné míře zdůrazňovány ekologické problémy dané výroby a způsoby jejich řešení s přihlédnutím k významu jednotlivých produktů pro národní hospodářství. Součástí výuky tohoto předměty jsou i odborné exkurze do chemických podniků a laboratoří.

Analytická chemie

Analytická chemie má charakter aplikované vědy, ve které jsou využívány poznatky především anorganické, organické a fyzikální chemie a integruje je se znalostmi matematiky a dovednostmi získanými v chemických laboratorních cvičeních. Vytváří základ širokého odborného vzdělávání ve specifikované oblasti aplikované chemie. Poskytuje žákům základní vědomosti o podmínkách a metodách chemických analýz a přehled o možnostech jejich využití. Vytváří základ odborného vzdělávání ve specifikované oblasti aplikované chemie.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace 4 plně vybavené chemické laboratoře, z nichž každá má 15 samostatných pracovních míst a biotechnologická laboratoř (školní pivovar).

Témata k maturitní zkoušce

Další informace

Související stránky

Poslední úpravy: 17. 10. 2019
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster