Projektové dny 2017 - střední odborná škola

Seznam projektů a exkurzí (29.5.-31.5.2017)
Podrobné informace

Název:Po stopách rodu
Vedoucí:Drbohlav
Další učitelé:Klímová
Charakteristika:Znáte jméno svého pradědy? Víte, odkud pochází vaše rodina? Kolik osob vašeho příjmení žije v ČR? Víte, co je matriční kniha? S tím, a s dalšími zajímavostmi se setkáte v tomto projektu.
Cíl činnosti (pro žáky):Cílem projektu je prohloubit zájem o své předky - žáci samostatně vyhotoví jednoduché grafické genealogické schéma. Naučí se vyhledávat v matričních knihách. Seznámí se s funerální architekturou.
Výstup/práce žáka:Grafické genealogické schéma
Finanční požadavky:Bez finančních požadavků, pouze jízdenky na MHD v Ústí n. L.
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:5
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Víme, co jíme aneb Nenechme se klamat
Vedoucí:Hřebíková
Další učitelé:
Charakteristika:Zaměříme se na tzv.,,ÉČKA“- proč a jaká se používají, blíže si vybereme jen některou skupinu. Také se podíváme na falšování potravin , probereme obsahy našich ledniček a spíží.
Cíl činnosti (pro žáky):Orientace v charakteristice surovin pro výrobu potravin - jakého jsou původu, které přídavné látky patří mezi ty špatná a které nevadí. Podíváme se na způsoby falšování potravin, charakteristiku barviv a konzervantů. Porovnáme složení výrobku s dlouhým seznamem éček s doma vyrobeným ze základních surovin. Vyzkoušíme některé jednoduché laboratorní důkazy a stanovení - podle zájmu.
Výstup/práce žáka:Krátká zpráva, případně prezentace
Finanční požadavky:-
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:10
Zpět na seznam

Název:Filmová zpracování zpracování anglického viktoriánského románu
Vedoucí:Kaiserová
Další učitelé:Tittelbach
Charakteristika:Záměrem projektu bude obeznámit žáky s viktoriánským obdobím, které v Anglii bylo zejména v literatuře typické realistickými romány klasických autorů (W. M. Thackeray, Ch. Dickens, sestry Bronteovy ad.).
Cíl činnosti (pro žáky):Spojení filmového prožitku se čtenářskou zkušeností. Dále srovnání textu v originálu a v jeho překladech. Schopnost kultivovaně se vyjádřit o zhlédnutém filmu a četbě.
Výstup/práce žáka:Vypracovaný text, který se bude skládat z analýzy textu, popisu svých dojmů z textů a filmů, překlad originálu (podle zásad uměleckého překladu).
Finanční požadavky:Není finančně náročné, nežádá si plateb ani specifických materiálů, vše obstará pedagog. (kopie pracovních listů, DVD)
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Kategorizace památek na území ČR
Vedoucí:Křičková
Další učitelé:Mikešová
Charakteristika:Cílem projektu je seznámit žáky s kategorizací památek na našem území včetně postupu příslušných správních orgánů při jejich zařazování do evidence.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s významem kulturních památek. Navštíví konkrétní objekty - Lanová dráha na Komáří vížku a lanová dráha na Ještěd. Provedou fotodokumentaci těchto objektů a provedeou vzájemné porovnání. Skupinově pak vypracují prezentaci o daných objektech a postupu zápisu mezi památky.
Výstup/práce žáka:Prezentace o konkrétních objektech, popisující jejich histori, místo a účel umístění, stávající stav a instituci, která o památku pečuje, nebo by po zápisu mezi památky pečovat měla.
Finanční požadavky:Náklady na projekt představují pouze jízdné (vlak, bus, lanovky) v předpokládané celkové výši cca 600 Kč.
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Péče o drobné kulturní památky - smírčí kříže
Vedoucí:Mráček
Další učitelé:Aim
Charakteristika:Cílem projektu je seznámit žáky s významem smírčích křížů jako drobných kulturních historických památek, s nutností péče o tyto památky a s jejich výskytem na území Ústeckého kraje.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se seznámí s významem smírčích křížů. Navštíví konkrétní lokality umístění smírčích křížů (Krupka, Chlumec, Zubrnice) a provedou fotodokumentaci těchto památek. Samostatně pak vyhledají konkrétní historické údaje o vybraném kříži a na jejich základě vypracují prezentaci o dané drobné kulturní památce.
Výstup/práce žáka:Prezentace o konkrétním smírčím kříži, popisující jeho historii, původní místo umístění (pokud byl přenesen) stávající stav a instituci, která o kulturní památku pečuje, nebo by pečovat měla.
Finanční požadavky:Náklady na projekt představují pouze jízdné v předpokládané celkové výši 120 Kč. Jízdné si hradí každý žák sám.
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Omišská riviéra
Vedoucí:Semrádová
Další učitelé:Drabálková, Jirglová, Mikeš
Charakteristika:Praktické osvojování a prohlubování dovedností žáků v terénu, prohlubování komunikace a jazykových znalostí žáků, poznávání historie a kultury národů v oblasti Omišské riviéry. Poznávání geografických a přírodovědných zajímavostí. Osvojení zásad zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví.
Cíl činnosti (pro žáky):1) Poznat nové netradiční hry v terénu.
2) Vyzkoušet si základy raftingu.
3) Seznámit se s kulturou Chorvatů.
4) Aktivně se podílet na skupinových činnostech.
5) Docílit ekologického chování (třídění odpadu, klid v přírodě).
6) Podpořit fyzickou a psychickou zdatnost žáka.
Výstup/práce žáka:Žák plní zadané úkoly v projektu (tabulky aktivit a výkonů žáků). Hodnocení žáka se opírá o jeho aktivitu a míru zapojení do praktické činnosti.
Finanční požadavky:5300 Kč
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:40
Maximální počet:48
Zpět na seznam

Název:UZAVŘENO: Od každého trochu
Vedoucí:Sirotková
Další učitelé:Henzlová
Charakteristika:Pětidenní pobyt na farmě spojený s výlety zaměřenými na poznání historie, současné kultury, vodní turistiku a pěší turistiku.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci po absolvování projektu budou seznámeni s historiíí pojící se ke Karlu VI. s lázeńství, poznají prostředí, kde se koná mezinárodní filmový festival, budou seznámeni s turistickou oblastí Svatošských skal, projdou základní vodáckým výcvikem a sjedou část řeky Ohře. Dále budou mít možnost využít nabídku na farmě - ekologické hospodaření, návštěva obory, ukázková péče o ustájené koně a jízda na koni.
Výstup/práce žáka:Každý žák odevzdá prezentaci, která se bude týkat tématu v rámci cílů (témata budou zadána a žáci si vyberou tak, aby každé téma bylo zpracováno). Každá prezentace bude doplněna autentickou fotodokumentací.
Finanční požadavky:Cena 2800 Kč zahrnuje veškerou dopravu, ubytování na farmě, polopenzi, zapůjčení vodácké výbavy, instruktora.
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:20
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Křehká krása - česká tradice
Vedoucí:Šmejkal
Další učitelé:Syrová
Charakteristika:Žáci mají možnost seznámit se s výrobou porcelánu ve firmě Český porcelán, včetně výroby českého cibuláku, dekorovaného unikátní původní podglazurovou technologií.
Během přibližně hodinu a půl trvající prohlídky projdou výrobou od skladu surovin po expedici výrobků. Při exkurzi bude po celé trase poskytnut odborný výklad objasňující historické a technologické souvislosti spojené s výrobou porcelánu v Dubí.
Následující den navštíví sklárnu v Kamenickém Šenově a Sklářské muzeum v Kamenickém Šenově zaměřené na ryté a broušené sklo od 17. století po současnost.
Třetí den budou žáci sledovat videoprezentace z moderních sklářských výrob, abyste měli možnost porovnat tradiční výrobu s velkovýrobou užitkového skla.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci se během projektu seznámí s tradiční výrobou českého porcelánu a skla. Seznámí se s unikátní technologií výroby porcelánu, včetně konečných úprav - glazování a dekorování. Seznámí se i s historií výroby skla a porcelánu. Zároveň budou mít možnost porovnat tradiční výroby s dnešními moderními technologiemi výroby skla.
Výstup/práce žáka:Výstupní prezentace v rozsahu 5 stránek pro každou dvojici žáků, včetně fotografií.
Finanční požadavky:Účast jednoho žáka přibližně 250 Kč - žáci si hradí sami
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:20
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Neziskové organizace v praxi
Vedoucí:Sosová
Další učitelé:Rösslerová
Charakteristika:Projekt zaměřený na poznání chodu různých typů neziskových organizací v oblasti sociální politiky.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci mohou posoudit, jakým způsobem jsou organizovány či financovány instituce s různými zřizovateli (církev, stát, PO). Žáci získávají poznatky z oblasti sociální politiky a speciální pedagogiky, konkrétně fungování a běžném chodu neziskové organizace (režim, personální obsazení, financování, atd.).
Výstup/práce žáka:Analýza chodu jedné neziskové organizace (dle výběru žáka) - charakteristika, ekonomická str., personální str., práva a povinnosti klientů, atd. - min. 2 str.
Finanční požadavky:30 Kč poplatek + cestovné do Boletic a Litoměřic si každý žák hradí sám (cca 180 Kč)
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:10
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Co nám roste na Severní terase?
Vedoucí:Prošek
Další učitelé:Hajžin
Charakteristika:Frekventanti zpracují počítačově dendrologii lokality Severní terasa. Po výběru lokality ve skupinách fotograficky zdokumentují druhy rostlinstva v určeném místě, fotografie zpracují počítačově do vhodné podoby a vytvoří jednoduchou prezentaci ukazující výskyt a rozmístění roslin v lokalitě
Cíl činnosti (pro žáky): - určování roslin dle klíčů a využití Internetu
- fotografování krajinných prvků
- zpracování fotografie/videa pomocí počítače
- vytvoření multimediální prezentace
- týmová práce
- použití základních rysů projektové práce za pomocí počítačových programů
Výstup/práce žáka:Výstupem je určitá samostatná část dle zadání, kterou následně spojí v jeden celek s pracemi ostatních frekventantů projektu
Finanční požadavky:bez nároků na finace
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Máchovo Litoměřicko
Vedoucí:Knotková
Další učitelé:Veselá
Charakteristika:Navštívíme dvakrát Litoměřice - v pondělí si uděláme výlet na Radobýl, ze kterého Mácha spatřil požár. V úterý si prohlédneme Máchovu světničku v Litoměřicích a celé město a ve středu mj. zhlédneme ve škole film Máj.
Cíl činnosti (pro žáky):Uvidíme a vyzkoušíme si to, o čem se ve škole teoreticky učí.
Výstup/práce žáka:Pracovní list z Máchovy světničky a prezentaci z projektu
Finanční požadavky:Účast na žáka 200 Kč (vlaky + vstup), každý hradí sám
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:-
Maximální počet:20
Zpět na seznam

Název:Přírodovědná exkurze
Vedoucí:Rottenborn
Další učitelé:Jelínková
Charakteristika:Záměrem projektu je zažít přírodu na vlastní kůži. Chceme ukázat rozmanitost přírodních stanovišť v blízkém okolí Ústí nad Labem.
Cíl činnosti (pro žáky):Rozšíření přírodovědných znalostí žáků o praktické poznávání přírodnin a seznámení s rozmanitostí přírodních stanovišť.
Výstup/práce žáka:10 vlastnoručně vytvořených fotografií s popisem zpracovaných do podoby prezentace.
Finanční požadavky:1. den jízdenka vlak : Ustí nad Labem - Žalhostice a Libochovany - Ústí nad Labem (cca 80 Kč)
2. den jízdenka bus - Ústí nad labem - Zadní telnice a zpět (cca 50 Kč)
Určeno pro:SOŠ + gymnázium
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:10 + 10
Zpět na seznam

Název:Schola ludus - výuka hrou
Vedoucí:Holinková
Další učitelé:Ešner
Charakteristika:Žáci si zahrají množství rozmanitých deskových her zaměřených na logiku, hry strategické i vědomostní.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci si procvičí a doplní obecné znalosti především z dějepisu, zeměpisu a biologie. Naučí se spolupracovat ve skupině. Rozšíří si své schopnosti v práci s počítačovým softwarem KAHOOT.
Výstup/práce žáka:Výstupem bude sestavení kvízu v aplikaci KAHOOT a jeho prezentace před skupinou.
Finanční požadavky:Bez finančích nákladů.
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:10
Maximální počet:10
Zpět na seznam

Název:Ústí City Guide
Vedoucí:Tauchmanová
Další učitelé:Stanková
Charakteristika:Žáci se v rámci projektu zaměří na téma „Město a cestování“ z hlediska anglického jazyka, zhlédnou film Aussig, černou komedii v anglickém jazyce s českými titulky, navštíví Zubrnický skanzen a vytvoří „Průvodce“ Ústím.
Cíl činnosti (pro žáky):Žáci si procvičí a doplní slovní zásobu z oblasti Moje město a cestování. Najdou možnosti, co a jak představit nebo doporučit turistům k návštěvě v Ústí. Na základě vlastních zkušeností naplánují aktivity a poradí cestovatelům. Naučí se spolupracovat ve skupině.
Výstup/práce žáka:Vytvoření průvodce – podrobného návodu pro anglicky mluvící turisty, jak aktivně strávit celý den v Ústí nad Labem a okolí. Zpracování elektronickou nebo písemnou formou.
Finanční požadavky:150,- Kč (vstupné, jízdenky) hradí každý žák
Určeno pro:SOŠ
Minimální počet účastníků:
Maximální počet:20
Zpět na seznam
Poslední úpravy: 10. 04. 2017
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster