Matematika (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace

Matematika je předmět, který rozvíjí samostatné, logické i abstraktní myšlení a prostorovou představivost žáků.

Vyučovací předmět matematika se vyučuje od primy až do sexty (osmileté obory) a v prvním a druhém ročníku (čtyřleté obory) 4 vyučovací hodiny týdně (v primě a v kvartě je jedna z nich hodinou cvičení), a ve třetím a čtvrtém ročníku, v septimě a oktávě potom 3 hodiny týdně.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace Matematická učebna vybavená počítačem s projektorem, interaktivní tabulí Onfinity a matematickými programy, prostorové modely, odborná literatura, kalkulačky, šablony funkcí a matematicko-fyzikální tabulky.

Informace o semináři

Žáci si mohou ve vyšších ročnících vybrat volitelný seminář tohoto předmětu. Kromě dalšího procvičování a prohlubování znalostí je v posledním ročníku čeká diferenciální a integrální počet.

Témata k maturitní zkoušce

Výroky, negace, operace s výroky; důkazy matematických vět, matem. indukce; operace s množinami; úprava algebraického výrazu; řešení lineárních rovnic a jejich soustav; řešení nerovnic a jejich soustav; řešení kvadratické rovnice a nerovnice; vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice; řešení rovnic s parametrem; rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou; rovnice s neznámou v odmocněnci; Pythagorova věta a Euklidovy věty; konstrukční úlohy s využitím množin bodů dané vlastnosti; shodná zobrazení; podobná zobrazení; obsahy a obvody rovinnývh útvarů; řez tělesa rovinou; průnik přímky a roviny; průnik dvou rovin; odchylka přímek; odchylka přímky od roviny; objem a povrch hranolu a válce; objem a povrch koule a jejích částí; objem a povrch jehlanu a kužele; definice a vlastnosti funkcí; kvadratické funkce; lineární funkce lomená; funkce s absolutní hodnotou; počítání s mocninami a odmocninami; exponenciální a logaritmická funkce; exponenciální a logaritmická rovnice; goniometrické funkce - definice, vlastnosti; goniometrické vzorce, výrazy; řešení goniometrické rovnice; řešení pravoúhlého trojúhelníku; sinová věta a její užití; kosinová věta a její užití; variace, permutace; kombinace, kombinační čísla; binomická věta; pravděpodobnost a statistika; posloupnost - definice a vlastnosti; aritmetická posloupnost; nekonečná geometrická řada; limita posloupnosti, nulová posloupnost; analytická geometrie (Analytické vyjádření přímky, polopřímky, úsečky, roviny; operace s vektory; úhel dvou vektorů - kolmost; vzájemná poloha přímek, rovin; rovnice kružnice; rovnice paraboly; rovnice elipsy; rovnice hyperboly); komplexní čísla; limita, spojitost, derivace; geometrický význam derivace; vyšetřování průběhu funkce; užití extrémů funkcí; primitivní funkce, neurčitý integrál; užití určitého integrálu.

Další informace

Související stránky

Poslední úpravy: 01. 09. 2016
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster