Projekt "JÁ+TY=MY – žádné bariéry mezi generacemi" (EU Leonardo d.V. )

O projektu

Projekt "JÁ+TY=MY - žádné bariéry mezi generacemi" je vyústěním letité spolupráce vysílající organizace - tj. naší školy a německého partnera F+U Sachsen GmbH. Klíčovou oblastí spolupráce je výměna zkušeností v oblasti sociálního vzdělávání, především se jedná o sociální práci se znevýhodněnými skupinami, do nichž patří senioři a osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby s různými typy demencí.

Náš projekt je naplánován na dobu 16 měsíců. Žáci SOŠ vyjíždějí ve dvou bězích na dobu tří týdnů do SRN, kde vykonávají praxi v domovech pro seniory v Chemnitz a Burghardtsdorfu. Za dobu svého vzdělávání na SOŠ musí žáci absolvovat měsíční praxi ve třetím a čtvrtém ročníku převážně v domovech pro seniory v Čechách. Praxe je součástí školského vzdělávacího programu. Možnost porovnání práce v soc. zařízeních u nás a v zahraničí považujeme pro naše žáky za velice přínosnou.

Z realizace projektu

V předchozích letech se naše škola zapojila do několika projektů, zaměřených na práci se seniory a zrealizovala spolu s německým partnerem následující projekty např. 2005: Krok za krokem, 2007: Péče-slovo-porozumění, 2009: Péče bez hranic.

V letech 2011 a 2012 na podzim se žáci oborů střední odborné školy zúčastnili dvou stáží v SRN.

Samotné praxi v SRN předchází odborná, jazyková a kulturní příprava účastníků stáže formou seminářů, vedených učiteli SOŠ, které probíhají před výjezdem do SRN. Zároveň je do projektu zařazen úvodní teoretický blok přípravných seminářů, organizovaný odborníky z oblasti sociální péče u německého partnera. Součástí je i nově zařazená návštěva dvou speciálních zařízení, starajících se o osoby s chronickým a duševním onemocněním a osoby s různými typy demencí. Péče o tyto skupiny lidí je nedílnou součástí studijního plánu našich žáků ve třetím a čtvrtém ročníku. Považujeme za výhodné a pozitivní, aby na tuto teoretickou výuku navázala praktická zkušenost ze zařízení.

Po této teoretické části následuje dvoutýdenní praxe v domovech pro seniory. Jako velice přínosné se ukázalo rozmístění studentů po jednom na jednotlivých odděleních v několika zařízeních. Jsou tak nuceni k vlastní samostatnosti, soběstačnosti a aktivitě. Pro stážisty je zároveň německým partnerem připraven bohatý program volnočasových aktivit. Takto zvolená forma stáže se ukázala jako nejlepší a z výše zmíněných důvodů bychom ji chtěli udržet.

Cíl a výstupy projektu

Cíl našeho projektu se shoduje s národní prioritou programu Leonardo da Vinci pro rok 2011, profesní zaměření účastníků stáží spadá do oblasti sociální péče. Zároveň je tento projekt také v souladu s obecným cílem tohoto programu - zlepšení schopností a dovedností osob v počátečním odborném vzdělávání, což přispívá ke zvýšení šancí uplatnit se na národním trhu práce a v zemích EU.

Jedním z výstupů předchozího projektu bylo vytvoření slovníčku s odbornou terminologií, který je úspěšně používán ve výuce a prokazatelně ulehčuje žákům orientaci v problematice sociální péče. V rámci současného projektu jsme tento slovník rozšířili a aktualizovali.

Partneři a realizátoři projektu

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci programu LLP 2007-2013 (Program celoživotního učení), kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci.

Cílem NAEP je vytvářet informační systém o vzdělávacích programech EU a o jiných mezinárodních aktivitách, poskytuje informační a konzultační služby týkající se svěřených programů, organizuje národní a mezinárodní semináře a konference, propaguje české školství v zahraničí a vydává informační materiály.

O programu Leonardo da Vinci

Více podrobných informací o programu Evropské komise Leonardo da Vinci

Související stránky

Poslední úpravy: 16. 01. 2013
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster