Informatika - (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace

Předmět informatika rozvíjí a prohlubuje u žáka informatické myšlení vč. abstrakce, algoritmického myšlení, systematického přístupu k řešení problémů i práce s chybou. Praktické činnosti a schopnosti tvůrčím způsobem využívat informační a komunikační technologie, informační zdroje a možnosti aplikačního programového vybavení vnímáme jako prostředek k získání zkušeností k tomu, aby žák mohl lépe poznávat jak digitální zařízení fungují, jak jsou v nich reprezentována data různého typu, jak pracují informační systémy a jaké problémy informatika řeší.

Informatika vytváří platformu pro ostatní vzdělávací oblasti i pro mezipředmětové vztahy, vytváří žákovi prostor pro tvořivost, vlastní seberealizaci i pro týmovou spolupráci, zvyšuje motivaci k tvorbě individuálních i skupinových projektů, vytváří příležitost k rozvoji vlastní iniciativy žáků, prohlubuje jejich smysl pro inovativnost a iniciuje využívání digitálních technologií a Internetu k přípravě na vyučování a k celoživotnímu vzdělávání.

Digitální gramotnost žáků na naší škole mají rozvíjet rámcově všechny předměty, informatika k tomu přispívá svým specifickým dílem. Cílem je dosáhnout lepší orientace v narůstajícím množství informací při respektování právních a etických zásad. Žák je veden ke schopnosti aplikovat digitální technologie s využitím pokročilejších funkcí k efektivnímu zpracování informací a k přizpůsobování se inovovaným verzím digitálních zařízení a jejich vzájemného propojování.

Vyučovací předmět informatika je zařazen samostatně v prvním a druhém ročníku v hodinové dotaci 2 h týdně. Žáci s hlubším zájmem o oblast informatiky a programování digitálních technologií si mohou vybrat také volitelný seminář programování. Hodinová dotace v jednotlivých třídách a ročnících je dána odpovídajícím učebním plánem.

Výuka probíhá převážně v budově školy v odborných učebnách vybavených počítači. Třídy se dělí zpravidla na skupiny tak, aby na každého žáka připadl jeden počítač.

Z průřezových témat, která jsou zahrnuta v předmětu informatika, nalezneme zejména osobnostní a sociální výchovu a mediální výchovu.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace

V budově gymnázia (Stavbařů 5) jsou k dispozici tři speciální počítačové učebny. V ostatních učebnách školy je k dispozici samostatný počítač s projektorem a připojením k Internetu. V jedné jazykové učebně je k dispozici také projekce s interaktivní tabulí.

Počítačová síť je dostupná ze všech kabinetů ve škole. Samozřejmostí je připojení školy k Internetu. Připojeni jsme pomocí pevného rádiového okruhu rychlostí 1000 Mb/s firmou Speednet, s.r.o.

Vybavení počítačových učeben

Dvě učebny, každá s 15 počítačovými pracovišti pro žáky, slouží především pro výuku předmětů informatika, technika administrativy a pro seminář programování. Třetí učebna poskytuje rozmístěním a podobou stolů 30 pracovních míst s 30 počítači pro žáky. Tím umožňuje využití učebny i pro běžné předměty, kde se třídy žáků nedělí do skupin. Všechny tři učebny jsou vybaveny zátěžovým kobercem a čalouněnými kolečkovými židlemi.

Pro potřeby prezentací jsou ve všech učebnách k dispozici projektory.

V počítačových učebnách platí Řád učebny IVT.

Pro žáky a zaměstnance je v prostorách školy na několika místech dostupné bezdrátové připojení (WiFi) i pomocí vlastních mobilních zařízení. Její využívání se řídí Provozním řádem sítě WiFi.

Informace o semináři

Volitelný seminář programování si žáci mohou zvolit ve 3. a 4. ročníku čtyřletého studia (resp. 7. a 8. ročníku osmiletého studia). Ve 3. ročníku je v semináři pozornost věnována především rozvoji algoritmického myšlení prostřednictvím různých programovacích prostředí a prostředků, včetně robotických pomůcek a stavebnic. Ve 4. ročníku se na získané znalosti a dovednosti navazuje výukou programování v konkrétním vyšším programovacím jazyce (C#). Zároveň se věnuje pozornost opakování a prohlubování informací k tématům potřebným pro maturitní zkoušku.

Témata k maturitní zkoušce

U profilové maturitní zkoušky byla od zavedení státních maturit zvolena forma písemné práce. Otázky jsou sestaveny tak, aby větší části pokrývaly témata z algoritmů a programování ve vyšším programovacím jazyce a ve zbylé části témata související s kódováním, uchováváním a zpracováváním dat a digitálními technologiemi.

Tematické celky učiva k maturitní zkoušce z programování.

Další informace

V době realizace projektu SIPVZ byla naše škola certifikována výběrovou komisí MŠMT jako vybrané školící středisko (VSS) pro realizaci školení znalostní úrovně Z projektu PI - Informační gramotnost. Od září 2003 jsme byli také certifikovaným školícím pracovištěm pro školení znalostní úrovně P - (úvodní modul P0). Od poloviny roku 2004 jsme byli certifikováni pro pořádání také vybraných volitelných modulů. Více v části SIPVZ těchto stránek.

Kabinet IVT zajišťuje (prostřednictvím správce sítě) správu technického vybavení školy, školní LAN a její připojení k Internetu, správu poštovního serveru a uživatelských účtů, realizaci a provoz oficiálních webových stránek školy.

Správce sítě - Mgr. Ondřej Černý - kontakt v záležitostech provozu ICT ve škole: admin@gym-ul.cz.

Elektronická podpora výuky

Pro podporu výuky, poskytování rozšiřujících materiálů i odevzdávání vypracovaných zadání jsme především v předmětech informatika a výpočetní technika a v semináři programování využívali systém Moodle (http://moodle.org). S přibývajícími možnostmi a rozšiřujícím se vývojem aplikace Google Učebna (Classroom) se v naší škole postupně sjednocuje využití této platformy pro všechny předměty a případnou distanční formu výuky.


Související stránky

Poslední úpravy: 01. 09. 2022
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster