Fyzika (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace Cílem předmětu fyzika je seznámit žáky se základními fyzikálními zákony, podstatou přírodních jevů a jejich matematickým popisem. Získané znalosti žáci aplikují při řešení fyzikálních úloh a při experimentování, kterým své poznatky upevňují, prohlubují a rozvíjejí i své praktické a komunikativní dovednosti. Pochopit a popsat daný fyzikální jev pomáhají při výuce studentům demonstrační experimenty prováděné vyučujícím i samotnými žáky, projekce softwarových animačních programů a žákovské prezentace.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace

Vybavení kabinetu fyziky umožňuje provádět předepsané laboratorní a základní demonstrace.

Mechanika: Siloměry, pružiny, mechanické oscilátory, soupravy pro tření, rovnoramenné váhy, Newtonova trubice, spojené nádoby, nádoby pro demonstraci Pascalova a Archimédova zákona, vlnostroj.

Termodynamika a molekulová fyzika: Vakuová vývěva s recipientem, směšovací kalorimetry, teploměry, dilatometr, drátěné modely těles pro demonstraci povrchové síly a povrchového napětí v kapalině, modely tepelných motorů.

Elektřina a magnetismus: Soupravy pro sestavování el. obvodů, polovodičové soupravy, rozkladný transformátor, žákovské i demonstrační měřící přístroje - ampérmetry a voltmetry, osciloskop, Ruhmkorffův induktor, výbojové trubice, zdroje stejnosměrného i střídavého napětí.

Optika: Žákovské soupravy pro optiku (optická lavice, sada čoček, zrcadel, hranolů, světelný zdroj, stínítko), laser, mikroskop, spektroskop, souprava pro polarizaci světla.

Technické didaktické vybavení učebny fyziky (C32): Notebook, dataprojektor, výukové programy: Fyzika 1, 2 - LangMASTER, zpětný projektor, blány ke zpětnému projektoru: mechanika, elektřina I, II, polovodičové součástky, optika.

Informace o semináři

V případě dostatečného zájmu pořádáme jednoletý seminář z fyziky. Účastnit se ho mohou žáci 3. a 4. ročníků čtyřletého studia a odpovídajících ročníků osmiletého studia. Seminář z fyziky je zaměřen na procvičování a prohlubování znalostí získaných při povinné výuce fyziky. Obsah semináře je koncipován podle potřeb žáků při přijímacích zkouškách na vysoké školy a při maturitní zkoušce. Součástí semináře jsou dvě exkurze. Jedna z nich do Řeže a druhá je přizpůsobena zájmu studentů.

Témata k maturitní zkoušce

 • Pohyb těles z hlediska kinematického, dynamického a zákony mechaniky.
 • Mechanika tuhého tělesa.
 • Mechanika kapalin a plynů.
 • Fyzikální pole.
 • Gravitační a elektrické pole a zákonitosti pohybů v nich.
 • Zákony zachování ve fyzice.
 • Druhy energie e jejich proměny.
 • Základní poznatky molekulárně kinetické teorie látek.
 • Statický a termodynamický popis jevů.
 • Struktura a vlastnosti plynů.
 • Struktura a vlastnosti kapalin.
 • Struktura a vlastnosti pevných látek.
 • Skupenské přeměny látek.
 • Obvod stejnosměrného elektrického proudu.
 • Elektrický proud v látkách.
 • Obvod střídavého elektrického proudu.
 • Vzájemné působení látky a polí (elektrického a magnetického).
 • Elektromagnetická indukce.
 • Kmitavý pohyb.
 • Mechanické vlnění.
 • Elektromagnetické vlnění.
 • Elektromagnetické záření.
 • Optické zobrazení.
 • Základní principy speciální teorie relativity.
 • Základní poznatky kvantové fyziky.
 • Vlastnosti atomového jádra a jaderné reakce.
 • Detekce a urychlování elementárních částic.
 • Základní poznatky z astrofyziky.
 • Měření ve fyzice.
 • Fyzikální interakce.

Další informace

Fyzikalni olympiada - Informace, zadání úloh a studijní texty najdete na stránkách: fo.cuni.cz.
Poslední úpravy: 03. 09. 2015
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster