Fotogalerie - Projektový výjezd do Opole, Polsko (3. - 8. 4. 2022)

Neděle + Pondělí (Sunday + Monday) - Daniela Vondrová

Do Polska jsme dorazili kolem 6 přesně tak, jak jsme plánovali. Hned u auta si nás vyzvedli polské hostitelky. Kolem sedmé jsme se pak společně s dalšími dvojicemi vydali na večerní procházku po Opoli. Poláci nám ukázali nejzajímavější stavby v okolí a my měli možnost město vidět i za tmy. Druhý den jsme měli na desátou sraz ve škole, kde začalo dopoledne ve jménu seznamovacích her. Abych pravdu řekla, pro mě to byla nejslabší část celého týdne, ale i tak ji hodnotím kladně, neboť jsem si s několika lidmi utužila vztah. Ve čtvrt na dvě jsme se nahrnuli do malé školní jídelníčky na oběd. Mohli jsme si vybrat z několika hlavních jídel a dvou polských salátů. Když jsme se najedli, pokračoval náš program venku, kde se konala tzvz. "City game". Ta spočívala v chození po městě a plnění různých úkolů. City game se mi líbila opravdu hodně. Večer jsme se s několika lidmi sešli a jeli na motokáry. Zkusila jsem si závodit v malé "formuli" a moc si to užila. Nemůžu říct, jaký program měli ostatní, ale jsem si jistá, že jsme si všichni první 2 dny užili stejně hodně jako i celý zbytek týdne.

We arrived to Poland at around six o'clock just as we'd planned. Our hosts picked us up right after our arrival. Around seven p.m. we left for a short "city tour". We walked around Opole and watched buildings already covered in the night. The next morning, we met others in the school. We spent whole morning playing games to get to know each other. To be honest, in my opinion it was the worst part of the whole week, despite this I improved a few relationships throughout the game so I was glad we played. At quarter past one there was a lunch in their little school canteen. We could choose between several meals and 2 Polish salads. When we were full our programme continued outside with a so-called "city game". We walked up and down the city and had to accomplish some tasks. I loved this activity! In the evening we met up with a few other people and went to drive go-carts. We raced and enjoyed it very much. I can't tell how it looked by others but I'm sure we all enjoyed the first two days in Opole as well as the rest of the week.

Úterý (Tuesday) - Barbora Střížková

Úterní krásný den začal v 7:30 u mé hostitelky Naty v bytě ve městě Opole. Společně jsme se nasnídaly a v 8:15 vyrazily na autobus, který nás odvezl do polské školy. Obsahem odpoledního programu byly stolní hry. Na pár lavic se rozložily různé hry a poté jsme se rozdělili na skupiny, tak aby v každé skupině byl pouze jeden Čech. Naším hlavním úkolem bylo vymyslet této hře pravidla a zahrát si ji. Naše hra se mi velice líbila a s holkama jsme se velice nasmály. Následně jsme měli oběd a odpoledne jsme začali navrhovat fresky. Ve škole jsme skončili asi v 16:30 a jeli jsme s Naty k ní domů. Tam na nás čekaly palačinky od jejich rodičů. Byly vynikající. Nakonec dne jsme měli domluvený bowling, který jsme si všichni moc užili. Hrálo nás 12 lidí a já nečekaně vyhrála. Po bowlingu jsme jeli autobusem a na byt dorazily asi ve 22:00. Den jsme zakončily večeří a asi ve 23:00 jsme vyčerpané usnuly.

Tuesday's beautiful day started at 7:30 with my hostess Naty in an apartment in Opole. We had breakfast together and at 8:15 we set off on a bus that took us to a Polish school. The content of the afternoon program was board games. Different games were spread out on a few tables and then we divided into groups so that there was only one Czech in each group. Our main task was to come up with rules for this game and play it. I really liked our game and we laughed a lot with the girls. Then we had lunch and in the afternoon we started designing frescoes. We finished school at about 4:30 pm and Naty and I went to her house. There were pancakes from their parents waiting for us. They were excellent. At the end of the day we had a bowling arrangement, which we all really enjoyed. We were played by 12 people and I won unexpectedly. After bowling, we took a bus and arrived at the apartment at about 22:00. We ended the day with dinner and at about 23:00 we fell asleep exhausted.

Středa (Wednesday) - Karolína Šidáková

Ve středu ráno jsme se měli sejít ve škole výjimečně už v 8 hodin. Předešlý den jsme si připravili desky na malování, které jsme museli ještě dodělat. Do nich jsme opatrně vyryli obrys obrázku, který jsme chtěli malovat. Malovali jsme podivnými barvami, které se zvláštně připravovaly, ale byla to zábava. Tedy až na to neustálé čekání, než barva uschne. Nebylo to až tak snadné, jak se zprvu zdálo, ale ve výsledku to bylo skvělé. Práce se všem povedla a u některých jsme byli až ohromeni uměleckým rozsahem jejich díla. Před koncem nás však většina opustila, jelikož spěchali na vlak do Wroclawi. My vyjeli až chvíli po nich autem, takže jsme byli ve městě do hodiny. V centru jsme se rozdělili a každý jsme šli jinam podle zájmů. Někdo chodil po památkách, někdo po obchodech anebo se jen procházel ulicemi překrásného města a hledal trpaslíky. Měli jsme štěstí na počasí, protože i když předpověď hlásila déšť, z nebe nespadla ani kapička. Domů jsme se vraceli unavení jako ještě nikdy za celý pobyt.

On Wednesday morning we were supposed to meet at school exceptionally at 8 o'clock. The day before we had prepared boards for painting, which we still had to finish. We carefully engraved the outline of the picture we wanted to paint into them. We painted with strange colors that were strangely prepared, but it was fun. That is, until the constant waiting for the paint to dry. It wasn't as easy as it seemed at first, but as a result it was great. Everyone succeeded and some of us were amazed by the artistic scope of their work. Before the end, however, most of us left as they hurried to the train to Wroclaw. We drove after them for a while, so we were in town within an hour. We split up in the center and we each went differently according to interests. Some went sightseeing, some went shopping or just walking the streets of a beautiful city looking for dwarves. We were lucky with the weather, because even though the forecast reported rain, not a drop fell from the sky. We returned home tired as never before during our stay.

Čtvrtek (Thursday) - Viktorie Jonáková

Čtvrtek začal tím, že jsme se všichni sešli ve škole. Měli jsme dva workshopy. První workshop byl o čtení a psaní. Nakonec workshopu jsme vyráběli koláže. Druhý workshop byl o zpěvákovi Davidu Bowiem. O jeho životě a tvorbě. Po druhém workshopu následovala pauza na oběd, s holkami jsme zašly do restaurace na výborné palačinky. Odpolední program byl velmi zajímavý. Byli jsme rozděleni do skupinek, každé skupině byl přidělen cizinec a měli jsme za úkol ptát se jich na otázky, které jsme si připravili dopředu. Já jsem měla přidělenou holčinu z Afganistánu, byla moc milá, vzala nás do krásného, velkého muzea a poté jsme se ji ptali na pár otázek. Např. Jak se dostala do Polska, jak probíhala její emigrace a proč vlastně musela opustit svou zemi. Po odpoledním programu jsem šla do své polské rodiny na večeři. Měla jsem jejich tradiční pirohy. Poté jsem si zahrála hry se svou polskou rodinou, zabalila si věci a šla spát.

Thursday started at the school. We had two workshops. The first workshop was about reading and writing. At the end of the workshop we made collages. The second workshop was about the singer David Bowie. About his life and work. After the second workshop we had a break for lunch, the girls and I went to a restaurant for delicious pancakes. The afternoon program was very interesting. We were divided into groups, each group was assigned a foreigner and we had to ask them questions that we had prepared in advance. I was assigned a girl from Afghanistan, she was very nice, took us to a beautiful, big museum and then we asked her some questions. For example, how did she get to Poland, how was her emigration and why did she have to leave her country. After the afternoon program I went to my Polish family for dinner. I had their traditional pierogi. Then I played games with my Polish family, packed my things and went to bed.

Pátek (Go-home Friday) - Vojtěch Bobek

Chytil jsem kliku, otevřel vchodové dveře, a jakmile jsem se podíval na krásné počasí, pocítil jsem euforii, která ale pomalu vyprchala, protože jsem si uvědomil, že dnes je můj poslední den v Polsku. Nasedl jsem do auta se svým hostitelem a jeho maminkou a odjeli jsme do školy. Dnešní program ve škole byl docela jednoduchý — museli jsme dát dohromady naše digitální vzpomínky, které jsme měli sbírat během týdne, a vytvořit krátké video. Myslím, že se tato aktivita celkově vydařila. Když minutová ručička na hodinách odbila jedenáct, vzali jsme si věci a rozloučili se. Týden byl skvělý – našel jsem si pár dobrých přátel, získal jsem mnoho vzpomínek, které si uchovám navždy, a naučil jsem se mnoho fascinujících věcí o kreativním sebevyjádření. Bude se mi stýskat po městě, po mých nových polských, lotyšských a maďarských přátelích a po lidech, které jsem tam potkal, ale alespoň mi zůstaly cenné vzpomínky.

I grabbed the handle, opened the front door, and as soon as I looked at the beautiful weather, I felt an immense euphoria, but it slowly faded away because I realized that today was my last day in Poland. I got in the car with my host and his mum, and we left for school. Today's program at school was pretty simple — we had to put our digital memories, which we were supposed to collect throughout the week, together and create a short video. I think that this activity went well overall. When the minute hand on the clock hit eleven, we took our stuff and said our goodbyes. The week was great - I've made a couple of good friends, made many memories that I'll keep forever, and learned many fascinating things about creative self-expression. I'll miss the city, my new Polish, Latvian, and Hungarian friends, and the people I met there, but at least I'm left with treasured great memories.


 Poslední úpravy: 03. 05. 2022
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster