Dějepis (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace

Často se ptáme, kde je původ mnoha skutečností, které jsou samozřejmou součástí našeho života, chování a myšlení. Abychom pochopili vlastní přítomnost, musíme se obracet ke své minulosti, poznávat její kladné i stinné stránky. A o tom je dějepis.

  • Každoroční účast na dějepisné olympiádě a dějepisné republikové soutěži organizované Gymnáziem Cheb - výborné umístění (účast v celostátním kole).
  • Spolupráce s katedrou historie PF UJEP - možnost absolvovat kurzy pro průvodce, přípravy pro přij. zkoušky na VŠ
  • hodiny náslechů pro studenty PF UJEP v Ústí nad Labem a natáčení videoukázek pro potřeby didaktiky dějepisu

Vyučující

Vybavení

Ilustrace Vyučující i žáci mají k dispozici rozsáhlou knihovnu, videoprogramy i mapový a obrazový materiál

Informace o semináři

Žáci mají možnost zapsat se ve vyšších ročnících do semináře z dějepisu, kde získají hlubší znalosti, např. o regionu, osobnostech, s hlubším objasněním charakteru hmotné, duchovní a sociální kontinuity dějin.

Témata k maturitní zkoušce

Periodizace pravěku, vznik a vývoj člověka; Nejstarší civilizace Předního východu a Egejské oblasti; Starověké Řecko a Řím, kultura antického světa; Křesťanství; Starověká Čína a Indie; Franská říše. Svatá říše římská; Byzantská říše; Arabská říše; Vikingové a státy v severní Evropě; První slovanské státy; Velká Morava a počátky českého státu; Románská kultura; Křížové výpravy; Vznik států v západní Evropě; Český stát za posledních Přemyslovců; Lucemburská epocha ve střední Evropě a v českých zemích; Mocenské soupeření mezi Anglií a Francií; Svatá říše římská za Lucemburků a prvních Habsburků; Lucemburkové v našich zemích; Osmanská říše; Kyjevská Rus; Renesance; Reformní hnutí, husitství; Zámořské objevy; Doba Jiřího z Poděbrad a nástup Jagellonců; Evropská reformace; Francie a Habsburkovév 16. stol.; Anglie v 16. a 17. stol.; Rusko v 15. a 16. stol.; Nizozemská revoluce; Vznik středoevropského soustátí pod vládou rakouských Habsburků; Třicetiletá válka; Rozdílný vývoj politických systémů: absolutismus a parlamentarismus; Rozvoj vědy a osvícenství; Velká francozská revoluce; Napoleon a Evropa; Počátky a rozvoj průmyslovéspolečnosti; Naše země do třicetileté války; Naše země po třicetileté válce; Baroko; 18. století v rakouské monarchii, české národní obrození; Revoluční roky 1848-1849 v Evropě a u nás; Válka za nezávislost a občanská válka v USA; První kolonie a vytváření koloniálního systému; Sjednocení Itálie a Německa; R-U vyrovnání a česká politika; Mezinárodní vztahy v předvečer 1.světové války, 1.světová válka;Vznik a vývoj československého státu do Mnichova; Fašizace a bolševizace Evropy; 2.světová války; Mnichov, Protektorát Čechy a Morava, rezistence; Bilance 2.světové války, studená válka; Vývoj ČSR po 2.světové válce; Třetí svět a proces dekolonizace; Ohniska napětí a válečných konfliktů v 50. a 60. letech; Šedesátá léta v Československu, Pražské jaro; Rozvoj vědy a techniky v 19. a 20.stol, důsledky pro hospodářský a politický vývoj Evropy a světa

Související stránky

Poslední úpravy: 03. 09. 2015
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster