Chemie (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace

Výuka chemie směřuje k pochopení tohoto oboru v základech, které jsou pro žáky součástí jejich všeobecného vzdělání a jsou předpokladem k dalšímu studiu na vysokých školách. Žáci se seznamují se základy obecné, anorganické, organické chemie a biochemie a s vybranými poznatky chemie makromolekuleáních látek a s metodami zkoumání chemických látek. Vedle podílu výuky chemie na formování logického myšlení, rozvíjí výuka chemie schopnosti a dovednosti žáků k experimentální práci.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace

Ve škole chemická laboratoř a kabinet chemie. Vybavení umožňuje provádět laboratorní práce a demonstrace.

Kapacita laboratoře: Je zde 5 stolů pro sezení (16 míst) a 8 stolů k experimentům (místo pro 8 skupin), rozklápěcí tabule a demonstrační stůl.

Několik pomůcek, kterými je laboratoř vybavena: Digestoř, přístroj na výrobu destilované vody, analytické váhy, předvážky, chemické nádobí, stojany, držáky, několik set různých chemikálií.

Informace o semináři

Žáci si mohou ve vyšších ročnících vybrat volitelný seminář tohoto předmětu.

Témata k maturitní zkoušce

Obecná chemie

 1. Třídění látek (chemická individua, prvky, nuklidy, izobary, izotopy, sloučeniny, směsi homogenní a heterogenní)
 2. Základní chemické veličiny (hmotnostní zlomek, látkové množství, molární hmotnost, relativní atomová a molekulová hmotnost, látková koncentrace, molární objem ideálního plynu) a jejich výpočty, výpočty z chemických rovnic
 3. Periodický zákon, periodická soustava prvků a její použití v praxi

Fyzikální chemie

 1. Stavba atomu, radioaktivita
 2. Chemická vazba, nevazebné interakce, základy stereochemie
 3. Reakční kinetika a chemická rovnováha
 4. Srážecí reakce
 5. Acidobazické reakce
 6. Oxidačně-redukční reakce
 7. Základy chemické termodynamiky

Anorganická chemie

 1. Názvosloví vybraných chemických látek
 2. Komplexní sloučeniny
 3. Kovy
 4. Významné nepřechodné prvky skupin I.A (1. skupina) až VII.A (17. skupina), vč. jejich sloučenin
 5. Obecná charakteristika přechodných prvků, podrobněji triáda železa

Organická chemie

 1. Základy organického názvosloví
 2. Uhlovodíky (alkany, alkeny, alkyny, areny)
 3. Halogenderiváty
 4. Dusíkaté deriváty (nitrosloučeniny, aminy, azobarviva)
 5. Kyslíkaté deriváty (hydroxysloučeniny, karbonylové sloučeniny, karboxylové kyseliny a jejich deriváty)
 6. Plasty
 7. Mechanismy organických reakcí

Chemie přírodních látek

 1. Peptidy a bílkoviny
 2. Nukleové kyseliny
 3. Sacharidy
 4. Lipidy

Biochemie

 1. Enzymová katalýza
 2. Replikace DNA, proteosyntéza
 3. Fotosyntéza
 4. Anaerobní glykolýza
 5. Citrátový cyklus
 6. ?-oxidace mastných kyselin
 7. Dýchací řetězec

Další informace

Související stránky

Poslední úpravy: 07. 01. 2009
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster