Německý jazyk (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace

Cílem předmětu je aktivní zvládnutí základních jazykových prostředků nutných pro plynulou komunikaci, využití jazyka při dalším sebevzdělávání a k rozšíření kulturního obzoru. Dobré jazykové znalosti umožňují snazší cestování, jsou předpokladem pro studium v zahraničí, usnadní práci nebo brigádu u různých zahraničních firem, ale také třeba jen krátkou návštěvu sousední země.

Naši žáci se umisťují na předních místech v konverzačních soutěžích a v konkurzech vypisovaných MŠMT na pobyt v SRN.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace Škola je dobře vybavena učebními pomůckami, audiovizuální technikou a speciální jazykovou učebnou s interaktivní tabulí. V některých hodinách se využívá také počítačová učebna. Žákům je ke studiu němčiny k dispozici rozmanitá beletrie, mapy, slovníky apod.

Informace o semináři

Škola nabízí po absolvování volitelného semináře "NJ-DSD I" ve 3. ročníku možnost získat "Německý jazykový diplom I. stupně" na jazykové úrovni B1 a volitelného semináře "NJ-DSD II" - ve 3. a 4. ročníku "Německý jazykový diplomu II. stupně" na jazykové úrovni B2 nebo C1. Součástí studia mohou být pobytové stáže v německy mluvících zemích.

Témata k maturitní zkoušce

 1. Mein Leben und meine Zukunftspläne
 2. Familie und menschliche Beziehungen
 3. Mein Tagesablauf
 4. Feste und Bräuche
 5. Freizeit, Hobbys
 6. Wohnen
 7. Reisen
 8. Verkehr
 9. Charakteristik
 10. Medien
 11. Meine Stadt und ihre Umgebung
 12. Tschechische Republik und Prag
 13. Unsere Schule und Schulsysteme
 14. Sport
 15. Gesundheitspflege
 16. Gesunde Lebensweise
 17. Wetter und Jahreszeiten
 18. Dienstleistungen, Mode und Kleidung
 19. Deutschsprachige Länder
 20. Natur und Umwelt

Podoba maturitní zkoušky

Varianta A

didaktický test + písemná práce (sloh) + ústní část

Varianta B

písemná práce (sloh) + ústní část

Poznámka:
písemná práce a ústní část se nově vždy nazývá PROFILOVOU ZKOUŠKOU

Základní informace k jednotlivým částem:

Didaktický test:
100 minut – 40 minut poslech + 60 minut čtení a jazykové vědomosti a dovednosti
(Hodnocení: uspěl/neuspěl)

Písemná práce (sloh):
rozsah - 200 slov
časový prostor – 5 minut na rozmyšlení, jak zpracovat zadání + 60 minut na psaní ručně na připravený záznamový arch
k dispozici překladový slovník
1 zadání stejné pro všechny studenty a všechny obory vzdělání
v zadání : 1 slohový útvar
(Hodnocení bude tvořit 40% výsledné známky)

Ústní část:
20 monotematických pracovních listů
20 minut na přípravu
15 minut vlastní ústní zkouška
(Hodnocení bude tvořit 60% výsledné známky)

Možnost uznání jazykového certifikátu

Pokud žák do 31.3. daného školního roku předloží úředně ověřenou kopii nebo doklad o úspěšném absolvování jazykového certifikátu alespoň na úrovni B1, nemusí konat písemnou práci a ústní zkoušku (bude mu uznána); pokud si zvolí variantu A píše jen didaktický test a uzná se mu písemná práce a ústní část. (Nahradit lze jen 1 povinnou zkoušku z cizího jazyka.)


Další informace

Slovní zásoba - učebnice Genial Klick A1 + A2

Slovník genial_klick_A1_Wortliste.pdf
Slovník genial_klick_A2.pdf

Související stránky

Poslední úpravy: 24. 11. 2020
 
Copyright © 1998-2021 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster