Výchovný poradce

Na naší škole pracují tito výchovní poradci:

Obory gymnázia - budova Stavbařů 5

Mgr. Eliška Švecová

svecova@gym-ul.cz

Oblasti působnosti:

 • Poradenství v oblasti studijních, výchovných a osobních problémů žáků primy - kvarty
 • Individuální vzdělávací plány žáků

Mgr. Bohumila Janovská

janovska@gym-ul.cz

Oblasti působnosti:

 • Poradenství v oblasti studijních, výchovných a osobních problémů žáků 1. - 4. ročníku, kvinty - oktávy
 • Individuální vzdělávací plány žáků

Konzultační hodiny:
pondělí: 9.30 – 11.15 hod.; úterý: 10.15 – 12.00 hod.; čtvrtek: 11.15 – 13.00 hod.
Individuálně po předchozí domluvě kdykoliv.

Mgr. Radek Rybář

rybar@gym-ul.cz

Oblasti působnosti:

 • Poradenství v oblasti výběru vysoké školy - Kariérové poradenství

Přehled dalšího směřování našich maturantů (mat. roč. 2018).

Kontakt

Chcete-li kontaktovat výchovného poradce - pevná linka: 472 772 022 nebo výše uvedené e-mailové adresy.

Informace výchovného poradce

Kdy přijít za výchovným poradcem

Důležité odkazy v případě problémů

Plán práce výchovného poradce pro aktuální rok (gymnázium Stavbařů 5).


Obory střední odborné školy - budova Stará 99

Mgr. Olga Sosová

sosova@gym-ul.cz

Výchovná poradkyně preventivně pracuje po celý rok, má stanoveny konzultační hodiny:
Pondělí: 9.50 - 10.35 hod.; čtvrtek: 9.50 - 12.35 hod.; pátek: 9.50 - 11.30 hod.
Individuálně po telefonické domluvě kdykoliv.

Jako velmi účelné se ukázalo vybudování vhodného prostoru pro činnost a jednání výchovné poradkyně. Důležitá je práce výchovné poradkyně a učitelů se žáky s různými poruchami učení.

Vážné problémy žáků jsou řešeny ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou, s dětským psychiatrem a právníky. Zvýšenou pozornost věnuje výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli žákům se zdravotními omezeními.

Problematice drog, sexuální výchovy, AIDS a sociálně negativních jevů věnuje škola trvalou pozornost. Dobře spolupracujeme s několika organizacemi zabývajícími se těmito problémy. Nejužší spolupráci jsme navázali s občanským sdružením DRAK, jehož pracovnice každoročně provádí osvětu hlavně v prvních ročnících systémem tématických seminářů, dále pak s Poradnou pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy a Poradnou pro ženy a dívky.

Hlavní úkoly výchovného poradenství:

 • výchovné problémy
  • jednání se zákonnými zástupci žáků
  • jednání se zletilými žáky
  • jednání se žáky
  • jednání výchovné komise
 • příprava žáků pro studium na vyšších odborných školách
 • příprava žáků pro studium na vysokých školách
 • pomoc žákům se zdravotním postižením
 • pomoc žákům se speciálními poruchami učení
 • uplatnění absolventů školy

Plán výchovného poradce pro aktuální rok (SOŠ Stará 99)

Přehled právních předpisů související se školstvím

Informační plakát pro rodiny s dětmi - kontakty na poradenství a volnočasové aktivity

Poslední úpravy: 31. 01. 2019
 
Copyright © 1998-2016 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster