Informace o přijímacím řízení na naši školu

Informace pro uchazeče o studium

Anonymizované výsledkové listiny (identifikace uchazeče dle kódu):

Poučení k výsledkové listině (lhůty, zápisové lístky, ...)


Otvírané obory vzdělání pro školní rok 2020/2021

Osmileté studium:

79 - 41 - K / 81 - gymnázium - přijímáme pouze 30 žáků
(Pro žáky z 5. tříd ZŠ.)

Čtyřleté studium:

79 - 41 - K / 41 - gymnázium - přijímáme až 60 žáků
(Pro ty, kteří by jednou chtěli studovat na , chtějí se naučit 2 cizí jazyky, dobře komunikovat, zvládat práci s ICT a získat všeobecný rozhled.)

28 - 44 - M / 01 - aplikovaná chemie - přijímáme až 30 žáků
(Pro ty, kteří by jednou chtěli studovat přírodní vědy, techniku, nemají v oblibě humanitní předměty a upřednostňují anglický jazyk, příp. budou chtít v regionu snadno najít zaměstnání.)

68 - 43 - M / 01 - veřejnosprávní činnost - přijímáme až 30 žáků
(Pro ty, kteří nejsou zcela přesvědčeni o tom, že by dále studovali na , chtějí se naučit základy ekonomie, práva a administrativy a podle možností komunikovat v cizím jazyce.)


Informace k přijímacímu řízení

V souvislosti s řešením mimořádné situace byl přijat zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků na vzdělávání ve středních školách - pouze v jednom řádném a jednom náhradním termínu. Konkrétní termíny jejího konání stanoví MŠMT.

Obsah i forma přijímací zkoušky budou zachovány tak, jak je definuje i školský zákon, tedy odpovídají rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání a nemění se ani ředitelem školy dříve stanovená kritéria či předpokládaný počet přijímaných uchazečů do oboru vzdělání. Jednotná přijímací zkouška se skládá, stejně jako podle stávající právní úpravy, z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí (pouze v případě, že v prvním pořadí uchazeč uvedl nematuritní obor vzdělání, pak skládá zkoušku ve škole uvedené ve druhém pořadí). Uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, koná jednotnou přijímací zkoušku na této škole. Škola, která je uvedena na přihlášce v druhém pořadí, obdrží prostřednictvím Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání výsledky uchazeče z jednotné přijímací zkoušky. Pořadí škol na přihlášce není důležité, rozhoduje odevzdání zápisového lístku na vybranou školu.

Jakmile budeme vědět konkrétní termín přijímacích zkoušek, obdržíte od nás dokument Oznámení o přijímacím řízení s podrobnými informacemi. Pozvánku ke zkoušce zašleme nejpozději 5 dnů před jejím konáním. Pokud dojde k další změně, budeme Vás informovat.

Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek

8. červen 2020 - gymnázium čtyřleté, aplikovaná chemie, veřejnosprávní činnost
9. červen 2020 - gymnázium osmileté
23. červen 2020 - náhradní termín

Školní přijímací zkouška se nekoná.

Na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb je stanovena v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou Jednotná přijímací zkouška. Test se koná z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace.

Bližší informace k "Jednotné přijímací zkoušce" najdete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT. Na nich jsou zveřejněny i ilustrační testy.

Školní přijímací zkouška se na naší škole nekoná.

Termíny zkoušek

Studium 1. termín 2. termín
Čtyřleté 14. 4. 2020 15. 4. 2020
Osmileté 16. 4. 2020 17. 4. 2020

Přihlášky ke vzdělávání

Přihlášky se odevzdávají do 1. března 2020.

Podrobné informace k přihlašovacímu řízení na naší škole

Postup pro podání přihlášky (v .pdf)

Návod k vyplnění přihlášky

Vzor vyplněné přihlášky (v .pdf)

Kritéria přijetí (v .pdf)

Poslední úpravy: 17. 06. 2020
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster