Informace o praxi žáků odborných oborů vzdělání

Praxe žáků je rozdělena na odbornou a učební.

Odborná praxe

Odborná praxe oborů sociální činnost a veřejnosprávní činnost probíhá ve 3. ročníku jako souvislá v rozsahu čtyř týdnů. Poskytovatele odborné praxe si žáci zajišťují sami (případně za pomoci tutora), vybraná místa musí být schválena školou. Podmínkou výběru místa praxe je přímá souvislost náplně práce s oborem studia.

V oboru aplikovaná chemie probíhá odborná praxe ve 3. ročníku v celkovém rozsahu 4 týdnů. Smluvně je zajištěna tři týdny na pracovištích regionálních odborných chemických firem. Jeden týden praxe zajišťuje škola formou environmentálních cvičení v terénu.

Odborná praxe žáků přírodovědného lycea probíhá ve 3. ročníku jako souvislá v rozsahu tří týdnů na pracovištích sociálních partnerů školy - v regionálních odborných firmách s přírodovědným zaměřením. Poskytovatele odborné praxe si žáci zajišťují sami (případně za pomoci tutora), vybraná místa musí být schválena školou. Podmínkou výběru místa praxe je přímá souvislost náplně práce s oborem studia.

Cílem realizace praxí je především poznání reálného pracovního prostředí. V souladu s platnými předpisy je se všemi poskytovateli praxí pro všechny obory - sociálními partnery školy - uzavřena "Smlouva o zabezpečení odborné praxe". V průběhu praxe žák vypracuje Záznam z praxe. S požadavky na jeho zpracování je seznámen před nástupem na praxi.

Učební praxe

Učební praxe, která se v oboru sociální činnost realizuje ve 4. ročníku v rozsahu šest hodin týdně, přispívá k uplatnění teoretických vědomostí při praktických činnostech v přímém kontaktu s klienty. Snažíme se o to, aby se žáci naučili s klienty komunikovat, aby s nimi jednali taktně, dbali na dodržování jejich práv a chránili jejich soukromí. Zapojení do praxe podporuje u žáků tvorbu návyků, postojů a rozvoj osobnostních vlastností, žádoucích pro práci v sociálních službách.

Cíle realizujeme přímým kontaktem žáků s klienty sociálních služeb v zařízeních, se kterými má škola smlouvu o poskytování učební praxe - domov pro seniory, domov pro mentálně handicapované, speciální škola.

Výstupem předmětu, který úzce navazuje na předměty péče o klienta a sociální aktivizace je praktická maturita, která probíhá jako realizace připraveného terapeutického programu s klientem tak, aby absolvent byl schopen flexibilně aplikovat přístupy a využívat různé metody v přímé práci se svěřenými klienty.

Žák zpracovává tuto písemnou dokumentaci - Analýza klienta, Terapeutický program a Záznamy z učební praxe.

Tutor praxí Mgr. Radka Sirotková
 

Související stránky

Poslední úpravy: 02. 06. 2016
 
Copyright © 1998-2016 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster