Organizace maturitní zkoušky

Maturitní zkouška na naší škole ve školním roce 2020/2021

Tisková zpráva MŠMT o změnách v organizaci maturitních zkoušek v jarním termínu r. 2021 na základě opatření ministra školství ze dne 28. ledna 2021.

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se koná v tomto školním roce maturitní zkouška v níže uvedené podobě.

Důležité termíny

Termíny podání přihlášky žákem

- pro jarní zkušební období: do 1. prosince 2020

Přihláška se odevzdává na předepsaném formuláři, který žákům předá třídní učitel.
Více informací na webu novamaturita.cz.

Žák odevzdá seznam přečtené literatury do 31. března 2021.

Přehled doporučené literatury - Kánon školní četby.

Termíny maturitních zkoušek

Jarní zkušební období:

1) Společná část
didaktické testy - od 3. května 2021 do 7. května 2021

2) Profilová část
praktická zkouška - 6. dubna až 9. dubna 2021
písemná zkouška český jazyk - 13. dubna 2021
písemná zkouška cizí jazyk - 14. dubna 2021 (opatřením ministra školství ze dne 28.1. 2021 se písemná zkouška z českého jazyka a z cizích jazyků v jarním zkušebním termínu r. 2021 nebude konat)
písemné zkoušky - od 10. května do 11. května 2021
ústní zkouška - od 17. května 2021 do 21. května 2021

Podzimní zkušební období:
1. - 20. září 2021

Přehled zkoušek

Společná část (2 povinné zkoušky)

Výběr předmětů ke společné části
Povinné zkoušky (formou didaktického testu)

1. zkouška: český jazyka a literatura

2. zkouška: jeden z následujících předmětů:

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Poznámka: Pokud si žák vybere cizí jazyk, koná automaticky v rámci profilové části ústní zkoušku a písemnou zkoušku (slohovou práci). Stejně je tomu i u povinné zkoušky z českého jazyka.

Nepovinné zkoušky (max. 2 z nabídky)
  • anglický jazyk
  • francouzský jazyk
  • matematika
  • matematika rozšiřující
  • německý jazyk
Omezující podmínka: Žák si nemůže zvolit stejný cizí jazyk pro povinnou a nepovinnou zkoušku.

Profilová část (český jazyk, cizí jazyk + 2 volitelné zkoušky)

Forma zkoušek:
- ústní zkouška - z předmětu český jazyk a cizí jazyk (pokud si jej žák vybral)
- písemná zkouška - z předmětu český jazyk a cizí jazyk (pokud si jej žák vybral)
- písemná zkouška (všechny obory), kritéria hodnocení
- praktická zkouška (jen obory Aplikovaná chemie a Veřejnoprávní činnost).

Volitelné zkoušky pro obory gymnázia - viz přehled nabídky zkoušek...

Volitelné zkoušky pro obory střední odborné školy - viz tabulka zkoušek dle oborů vzdělání...

Žák si může písemně na předepsaném formuláři požádat do 31.3.2021 ředitele školy o nahrazení 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka (ústní a písemná část) mezinárodní jazykovou zkouškou.

(Pozn.: Ředitel školy uznává nahrazení jedné povinné profilové zkoušky z cizího jazyka pouze v případě, že žák koná v profilové části 4 povinné zkoušky. Pokud si tedy žák ve společné části vybere matematiku, nesplní toto kritérium vyplývající ze zákona).

(Seznam zkoušek akceptovaných ředitelem školy a uznaných MŠMT: https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/ZKOUSKY_PROFIL_CERTIFIKATY_2020-2021.pdf)

Pozor! Podmínkou uznání mezinárodní zkoušky je vykonání povinně volitelné zkoušky z cizího jazyka ve společné části maturitní zkoušky.

Více informací o "Nové maturitě"

Oficiální informace o nové podobě maturitní zkoušky.

Přehled nabídky zkoušek profilové části pro obory gymnázia (čtyřleté, osmileté)

2 povinné zkoušky, max. 2 nepovinné z následující nabídky: Forma zkoušek:
písemná zkouška

Omezující podmínky:
  1. Žák si nemůže zvolit stejný cizí jazyk, jaký si zvolil ve společné části.
  2. Pokud si žák zvolil matematiku ve společné části, nemůže si ji zvolit v profilové části.
  3. Pokud si žák vybere hudební výchovu, nemůže si již vybrat výtvarnou výchovu a naopak.

Přehled maturitních předmětů profilové části maturitní zkoušky pro obory střední odborné školy

Témata profilových zkoušek SOŠ.

Pro praktickou zkoušku si žák bezprostředně před zkouškou losuje jedno z témat, se kterými jsou žáci předem seznámeni.

Obor vzdělání

Povinné zkoušky

Nepovinné zkoušky

písemná forma

(max. 2 zkoušky)

Praktická zkouška

Písemná zkouška

Aplikovaná chemie

Laboratorní cvičení a analytická chemie

 Aplikovaná chemie

·         Chemie

·         Chemická technologie

·         Základy společenských věd

·         Analytická chemie

·         Biologie

Veřejnosprávní činnost

Aplikovaná veřejná správa

Veřejná správa nebo Ekonomika

·        Veřejná správa

·        Právo

·        Ekonomika

·        Základy společenských věd

·        Zeměpis

Omezující podmínka:  Žák si nemůže zvolit stejný předmět pro povinnou a nepovinnou zkoušku.

Zveřejněno 23.9.2020, aktualizováno 30.9.2020, 9.11.2020, 27.11.2020, 30.11.2020

Poslední úpravy: 29. 01. 2021
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster