Organizace maturitní zkoušky

Europass - dodatek k osvědčení pro absolventy

Maturitní zkouška na naší škole ve školním roce 2020/2021

Způsob a kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitních zkoušek

Tisková zpráva MŠMT o změnách v organizaci maturitních zkoušek v jarním termínu r. 2021 na základě opatření ministra školství ze dne 28. ledna 2021.

Úpravy maturitní zkoušky 2021 - opatření ze dne 10. března 2021.

(Poznámky: Tyto úpravy platí pouze pro prvomaturanty.
Možnost o odpuštění zkoušky z cizího jazyka po podání žádosti a doložení úspěšného složení mezinárodně uznávané zkoušky nadále platí.)


V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se koná v tomto školním roce maturitní zkouška v níže uvedené podobě.

Důležité termíny

Termíny podání přihlášky žákem

- pro jarní zkušební období: do 1. prosince 2020

Přihláška se odevzdává na předepsaném formuláři, který žákům předá třídní učitel.
Více informací na webu novamaturita.cz.

Žák odevzdá seznam přečtené literatury do 31. března 2021.
(Platí pouze pro ty žáky, kteří podají žádost o vykonání zkoušky)

Přehled doporučené literatury - Kánon školní četby.

Termíny maturitních zkoušek

Jarní zkušební období:

1) Společná část
didaktické testy - od 3. května 2021 do 7. května 2021
didaktické testy - od 24. května do 26. května 2021

2) Profilová část
praktická zkouška - 6. dubna až 9. dubna 2021
praktická zkouška - 20. dubna až 23. dubna 2021

písemná zkouška český jazyk - 13. dubna 2021
písemná zkouška cizí jazyk - 14. dubna 2021 (opatřením ministra školství ze dne 28.1. 2021 se písemná zkouška z českého jazyka a z cizích jazyků v jarním zkušebním termínu r. 2021 nebude konat)
písemné zkoušky - od 10. května do 11. května 2021 (termín se nemění)
ústní zkouška - od 17. května 2021 do 21. května 2021
ústní zkouška - od 1. června do 9. června 2021
opatřením ministra školství ze dne 10.3.2021 se ústní zkouška z českého jazyka a cizího jazyka, z něhož žák vykonal zkoušku formou didaktického testu, stává dobrovolnou. Pokud ji bude žák chtít vykonat, musí se písemně na předepsaném formuláři přihlásit do 30.4.2021 řediteli školy.

Podzimní zkušební období:
1. - 20. září 2021


Přehled zkoušek

Společná část (2 povinné zkoušky)

Výběr předmětů ke společné části
Povinné zkoušky (formou didaktického testu)

1. zkouška: český jazyka a literatura

2. zkouška: jeden z následujících předmětů:

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Poznámka: Pokud si žák vybere cizí jazyk, koná automaticky v rámci profilové části ústní zkoušku a písemnou zkoušku (slohovou práci). Stejně je tomu i u povinné zkoušky z českého jazyka.

Nepovinné zkoušky (max. 2 z nabídky)
  • anglický jazyk
  • francouzský jazyk
  • matematika
  • matematika rozšiřující
  • německý jazyk
Omezující podmínka: Žák si nemůže zvolit stejný cizí jazyk pro povinnou a nepovinnou zkoušku.

Profilová část (český jazyk, cizí jazyk + 2 volitelné zkoušky)

Forma zkoušek:
- ústní zkouška - z předmětu český jazyk a cizí jazyk (pokud si jej žák vybral)
- písemná zkouška - z předmětu český jazyk a cizí jazyk (pokud si jej žák vybral)
- písemná zkouška (všechny obory), kritéria hodnocení
- praktická zkouška (jen obory Aplikovaná chemie a Veřejnoprávní činnost).

Volitelné zkoušky pro obory gymnázia - viz přehled nabídky zkoušek...

Volitelné zkoušky pro obory střední odborné školy - viz tabulka zkoušek dle oborů vzdělání...

Žák si může písemně na předepsaném formuláři požádat do 31.3.2021 ředitele školy o nahrazení 1 povinné profilové zkoušky z cizího jazyka (ústní a písemná část) mezinárodní jazykovou zkouškou.

(Pozn.: Ředitel školy uznává nahrazení jedné povinné profilové zkoušky z cizího jazyka pouze v případě, že žák koná v profilové části 4 povinné zkoušky. Pokud si tedy žák ve společné části vybere matematiku, nesplní toto kritérium vyplývající ze zákona).

(Seznam zkoušek akceptovaných ředitelem školy a uznaných MŠMT: https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/ZKOUSKY_PROFIL_CERTIFIKATY_2020-2021.pdf)

Více informací o "Nové maturitě"

Oficiální informace o nové podobě maturitní zkoušky.

Přehled nabídky zkoušek profilové části pro obory gymnázia (čtyřleté, osmileté)

2 povinné zkoušky, max. 2 nepovinné z následující nabídky: Forma zkoušek:
písemná zkouška

Omezující podmínky:
  1. Žák si nemůže zvolit stejný cizí jazyk, jaký si zvolil ve společné části.
  2. Pokud si žák zvolil matematiku ve společné části, nemůže si ji zvolit v profilové části.
  3. Pokud si žák vybere hudební výchovu, nemůže si již vybrat výtvarnou výchovu a naopak.

Přehled maturitních předmětů profilové části maturitní zkoušky pro obory střední odborné školy

Témata profilových zkoušek SOŠ.

Pro praktickou zkoušku si žák bezprostředně před zkouškou losuje jedno z témat, se kterými jsou žáci předem seznámeni.

Obor vzdělání

Povinné zkoušky

Nepovinné zkoušky

písemná forma

(max. 2 zkoušky)

Praktická zkouška

Písemná zkouška

Aplikovaná chemie

Laboratorní cvičení a analytická chemie

 Aplikovaná chemie

·         Chemie

·         Chemická technologie

·         Základy společenských věd

·         Analytická chemie

·         Biologie

Veřejnosprávní činnost

Aplikovaná veřejná správa

Veřejná správa nebo Ekonomika

·        Veřejná správa

·        Právo

·        Ekonomika

·        Základy společenských věd

·        Zeměpis

Omezující podmínka:  Žák si nemůže zvolit stejný předmět pro povinnou a nepovinnou zkoušku.

Zveřejněno 23.9.2020, aktualizováno 30.9.2020, 9.11.2020, 27.11.2020, 30.11.2020

Poslední úpravy: 16. 04. 2021
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster