Organizace maturitní zkoušky

Maturitní zkouška na naší škole ve školním roce 2018/2019

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se koná v tomto školním roce maturitní zkouška v níže uvedené podobě.

Důležité termíny

Termíny podání přihlášky žákem

- pro jarní zkušební období: do 1. prosince 2018

Přihláška se odevzdává na předepsaném formuláři, který žákům předá třídní učitel.
Více informací na webu novamaturita.cz.

Žák odevzdá seznam přečtené literatury do 31. března 2019.

Přehled doporučené literatury - Kánon školní četby.

Termíny maturitních zkoušek

Jarní zkušební období:
10. - 11. dubna 2019 - písemné zkoušky (společná část)
22. - 24. dubna 2019 - praktické zkoušky (profilová část)
2. - 10. května 2019 - didaktické testy (společná část)
13. - 14. května 2019 - písemné zkoušky (profilová část)
20. - 24. května 2019 - ústní zkoušky (společná část)

Podzimní zkušební období:
9. - 10. září 2019 - praktické a písemné zkoušky (profilová část)
2. - 6. září 2019 - didaktické testy a písemné práce (společná část)
12. - 13. září 2019 - ústní zkoušky (společná část)

Přehled zkoušek

Společná část (2 povinné zkoušky)

Výběr předmětů ke společné části
Povinné zkoušky

1. zkouška: český jazyka a literatura

2. zkouška: jeden z následujících předmětů:

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky.

Nepovinné zkoušky (max. 2 z nabídky)
  • anglický jazyk
  • francouzský jazyk
  • matematika
  • německý jazyk
Omezující podmínka: Žák si nemůže zvolit stejný cizí jazyk pro povinnou a nepovinnou zkoušku.

Profilová část (2 nebo 3 povinné zkoušky)

Forma zkoušek:
- písemná zkouška (všechny obory), kritéria hodnocení
- praktická zkouška (jen obory Aplikovaná chemie, Přírodovědné lyceum, Sociální činnost a Veřejnoprávní činnost).

Profilová část pro obory gymnázia - viz přehled nabídky zkoušek...

Profilová část pro obory střední odborné školy - viz tabulka zkoušek dle oborů vzdělání...

Více informací o "Nové maturitě"

Oficiální informace o nové podobě maturitní zkoušky.

Přehled nabídky zkoušek profilové části pro obory gymnázia (čtyřleté, osmileté)

2 povinné zkoušky, max. 2 nepovinné z následující nabídky: Forma zkoušek:
písemná zkouška

Omezující podmínky:
  1. Žák si nemůže zvolit stejný cizí jazyk, jaký si zvolil ve společné části.
  2. Pokud si žák zvolil matematiku ve společné části, nemůže si ji zvolit v profilové části.
  3. Pokud si žák vybere hudební výchovu, nemůže si již vybrat výtvarnou výchovu a naopak.

Přehled maturitních předmětů profilové části maturitní zkoušky pro obory střední odborné školy

Témata profilových zkoušek.

Pro praktickou zkoušku si žák bezprostředně před zkouškou losuje jedno z témat, se kterými jsou žáci předem seznámeni.

Obor vzdělání

Povinné zkoušky

Nepovinné zkoušky

písemná forma

(max. 2 zkoušky)

Praktická zkouška

Písemná zkouška

(obor aplikované chemie 2 zkoušky, ostatní 1 zkouška)

Aplikovaná chemie

Laboratorní cvičení a analytická chemie

·            Chemie nebo Chemická technologie

·         Chemie

·         Chemická technologie

·         Základy společenských věd

·         Analytická chemie

·         Biologie

·            Analytická chemie nebo Ochrana životního prostředí

Sociální činnost

Odborná praxe

·            Sociální péče nebo Psychologie nebo Speciální pedagogika

·            Sociální politika

·            Psychologie

·            Sociální péče

·            Sociální pedagogika

Veřejnosprávní činnost

Aplikovaná veřejná správa

·            Veřejná správa nebo Ekonomika

·        Veřejná správa

·        Právo

·        Ekonomika

·        Základy společenských věd

·        Zeměpis

Přírodovědné lyceum

Biologie

·            Anglický jazyk nebo Fyzika nebo Biologie nebo Chemie nebo Zeměpis nebo Programování nebo Základy společenských věd

·          Anglický jazyk

·         Německý jazyk

·          Fyzika

·          Biologie

·          Chemie

·          Zeměpis

·          Programování

·          Základy společenských věd

Omezující podmínka:  Žák si nemůže zvolit stejný předmět pro povinnou a nepovinnou zkoušku.

Zveřejněno 27.9.2018

Poslední úpravy: 27. 09. 2018
 
Copyright © 1998-2016 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster