Informatika (a výpočetní technika) - (gymnázium)

Charakteristika

Ilustrace

Cílem předmětu informatika (a výpočetní technika) je seznámení žáků se základními pojmy a poskytnutí teoretických znalostí a praktických dovedností nezbytných při práci s informacemi a zařízeními výpočetní techniky.

Žáci se seznamují s přenosem, uchováním a zpracováním informací, s možnostmi komunikace a prezentací výsledků vlastní práce. Prostřednictvím praktických cvičení si dále rozvíjí algoritmické myšlení a jsou vedeni k systematickému přístupu při řešení problémů.

V povinných hodinách IVT je výuka zaměřena především, i když nejen na praktickou stránku. Žáci v nich pracují s aplikačními programy a vytváří samostatně i ve skupinách práce většího rozsahu (referáty, časopisy, tabulky, webové stránky, databáze, apod.). Hodinová dotace v jednotlivých třídách a ročnících je dána odpovídajícím učebním plánem.

Vyučující

Vybavení

Ilustrace

V budově gymnázia (Stavbařů 5) jsou k dispozici tři speciální počítačové učebny. V ostatních učebnách školy je k dispozici samostatný počítač s projektorem a připojením k Internetu. V jedné jazykové učebně je k dispozici také projekce s interaktivní tabulí.

Počítačová síť je dostupná ze všech kabinetů ve škole. Samozřejmostí je připojení školy k Internetu. Připojeni jsme pomocí pevného rádiového okruhu rychlostí 1000 Mb/s firmou Speednet, s.r.o.

Vybavení počítačových učeben

Dvě učebny, každá s 15 počítačovými pracovišti pro žáky, slouží především pro výuku předmětu informatika a výpočetní technika a pro seminář programování. Třetí učebna poskytuje rozmístěním a podobou stolů 30 pracovních míst s 30 počítači pro žáky. Tím umožňuje využití učebny i pro běžné předměty, kde se třídy žáků nedělí do skupin. Všechny tři učebny jsou vybaveny zátěžovým kobercem a čalouněnými kolečkovými židlemi.

Výpočetní technika je v učebnách průběžně obměňována. V současné době jsou v nich počítače minimálně s procesory Athlon 3GHz/Pentium 4/Pentium Dual-Core nebo lepší, se 4GB-8GB RAM, 250-500GB HDD, zvukové karty, 19"-22" LCD monitory. V učebnách je možno tisknout prostřednictvím nasdílených laserových tiskáren. K dispozici jsou 3 skenery. Všechny počítače v učebnách jsou připojeny ke školní LAN a jejím prostřednictvím k Internetu.

Programové vybavení stanic tvoří OS Windows, škola má rovněž prostřednictvím zřizovatele zajištěnu licenci k MS Office a dalším programům této firmy, dále jsou na školních stolních počítačích předinstalovány některé další programy, mj. grafické programy a editory IrfanView, Gimp či Inkscape, prohlížeče Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, komprimační programy a antivirový program. K dispozici jsou také některé výukové programy od firem Microsoft, LangMaster, Terasoft, Grada, BSPmultimédia či elektronické učebnice Fraus.

Pro potřeby prezentací jsou ve všech učebnách k dispozici projektory.

V počítačových učebnách platí Řád učebny IVT.

Pro žáky a zaměstnance je v prostorách školy na několika místech dostupné bezdrátové připojení (WiFi) i pomocí vlastních mobilních zařízení. Její využívání se řídí Provozním řádem sítě WiFi.

Informace o semináři

Volitelný seminář programování si žáci mohou zvolit ve 3. a 4. ročníku čtyřletého studia (resp. 7. a 8. ročníku osmiletého studia). Ve 3. ročníku je v semináři pozornost věnována především rozvoji algoritmického myšlení prostřednictvím různých programovacích prostředí a prostředků, včetně robotických pomůcek a stavebnic. Ve 4. ročníku se na získané znalosti a dovednosti navazuje výukou programování v konkrétním vyšším programovacím jazyce (C#). Zároveň se věnuje pozornost opakování a prohlubování informací k tématům potřebným pro maturitní zkoušku.

Témata k maturitní zkoušce

U profilové maturitní zkoušky byla od zavedení státních maturit zvolena forma písemné práce. Otázky jsou sestaveny tak, aby přibližně z poloviny pokrývaly témata z aplikací počítačů a z druhé poloviny témata z algoritmů a programování ve vyšším programovacím jazyce.

Tematické celky učiva k maturitní zkoušce z programování.

Další informace

V době realizace projektu SIPVZ byla naše škola certifikována výběrovou komisí MŠMT jako vybrané školící středisko (VSS) pro realizaci školení znalostní úrovně Z projektu PI - Informační gramotnost. Od září 2003 jsme byli také certifikovaným školícím pracovištěm pro školení znalostní úrovně P - (úvodní modul P0). Od poloviny roku 2004 jsme byli certifikováni pro pořádání také vybraných volitelných modulů. Více v části SIPVZ těchto stránek.

Kabinet IVT zajišťuje (prostřednictvím správce sítě) správu technického vybavení školy, školní LAN a její připojení k Internetu, správu poštovního serveru a uživatelských účtů, realizaci a provoz oficiálních webových stránek školy.

Správce sítě - Bc. Ondřej Černý - kontakt v záležitostech provozu ICT ve škole: admin@gym-ul.cz.

Elektronická podpora výuky

Pro podporu výuky, poskytování rozšiřujících materiálů i odevzdávání vypracovaných zadání jsme především v předmětech informatika a výpočetní technika a v semináři programování využívali systém Moodle (http://moodle.org). S přibývajícími možnostmi a rozšiřujícím se vývojem aplikace Google Učebna (Classroom) se v naší škole postupně sjednocuje využití této platformy pro všechny předměty a případnou distanční formu výuky.


Související stránky

Poslední úpravy: 01. 09. 2020
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster