Ochrana zdraví a pravidla pro provoz školy do konce šk. roku 2019/20

Opatření ředitele školy

V souladu s pokynem ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 2. května 2020 (Čj. MSMT-19186/2020-1) vydávám následující opatření pro zajištění ochrany zdraví během výuky v období přípravy žáků k vykonání maturitní zkoušky:

1. Období přípravy žáků k vykonání maturitní zkoušky

Příprava žáků k vykonání maturitní zkoušky bude probíhat od pondělí 11. května 2020 do pátku 29. května 2020 mimo dny, v nichž bude žák vykonávat profilovou maturitní zkoušku.

2. Pravidla chování pro pohyb ve škole

A) Vstupovat do školy mohou pouze zaměstnanci a žáci maturitního ročníku.
B) Po vstupu do školy je nutné dodržovat hygienická pravidla. Jejich porušování může být důvodem vyloučení žáka z výuky.
C) Žáci se ve škole pohybují pouze v povolených prostorách.
D) Všichni žáci budou mít min. 2 roušky, které budou uchovávat v sáčku.
E) Roušky se nosí po vstupu do školy ve všech prostorách vyjma těchto případů:
- ve školní lavici během výuky při dodržení předepsané vzdálenosti od dalších osob;
- během přestávky při občerstvení s podmínkou dodržení předepsané vzdálenosti od dalších osob.
F) Žáci se převlékají v učebnách, školní šatnu nevyužívají.
G) V lavici sedí vždy pouze 1 žák, maximální počet žáků ve třídě je 15.
H) Toalety mohou být využívány průběžně po celou dobu přítomnosti ve škole.
I) Po skončení výuky opustí žáci bez zbytečných průtahu budovu školy.
J) Žák s příznaky infekce horních cest dýchacích - zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest - se nesmí výuky zúčastnit.
K) Žáci se řídí pokyny vyučujícího a dalších zaměstnanců školy.

3. Hygienická opatření

A) Každý žák předá třídnímu učiteli při prvním vstupu do školy vyplněné čestné prohlášení.
B) Po vstupu do školy musí každý žák použít dezinfekci.
C) Po skončení každé vyučovací hodiny nebo bloku hodin si žáci umyjí ruce a použijí dezinfekci.
D) V každé třídě musí být provedeno po skončení vyučovací hodiny větrání v min. délce 5 min.

4. Společná ustanovení

Třídní učitelé ověří znalost žáků tohoto opatření a vyberou čestná prohlášení.
Vyučující vedou evidenci přítomnosti žáků běžným způsobem v třídní knize.
Všechny mimořádné události je nutné hlásit vedení školy.

Ing. Mgr. Michal Šidák
ředitel školy

Poslední úpravy: 04. 05. 2020
 
Copyright © 1998-2018 Gymnázium a SOŠ dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, p. o.; prohlášení.
webmaster